Navigation

Laws and Strategy

The Agency assumes, enforces and exercises authority, rights and competences, and acts based on:

 


The Broadcasting Law (Official Gazette of RS, nos. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 79/2005 – other law, 62/2006, 85/2006 and 41/2009);
 

Electronic Communications Law (Official Gazette of RS, nos. 44/2010);


- Advertising Law („Official Gazette of RS, nos. 79/05);

 

The Public Information Law (Official Gazette of the Republic of Serbia, nos. 43/03, 61/05 and 71/09);


Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“ br. 33/97 i 31/01 i „Sl. glasnik RS“ br. 30/10);
 

Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl. list SCG“ br. 61/04);
 

Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine
 („Sl. glasnik RS“ br. 46/06)
;
 

Zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji 
(„Sl. glasnik RS“ br. 42/09).

 

- Strategija za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 52/09 i 18/12) i Odluka o izmenama strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br.18/12)

 

- Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine ("Sl. glasnik RS", br. 75/12)

The Council of the Republic Broadcasting Agency passed the Broadcasting Development Strategy until 2013.