Navigacija

Zahtev za upis u Registar medijskih usluga pružaoca koji medijske usluge pruža isključivo putem globalne informatičke mreže

Pružaoci koji medijske usluge pružaju isključivo putem globalne informatičke mreže (Web casting, live streaming i dr.):  

  • nemaju obavezu prethodnog pribavljanja dozvole za pružanje medijske usluge, odnosno odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev; 

  • imaju obavezu upisa u Registar medijskih usluga;

  • nemaju obavezu plaćanja naknade za pružanje medijske usluge;

  • imaju obavezu poštovanja opštih obaveza pružalaca medijskih usluga u odnosu na programske sadržaje, koje su regulisane Zakonom o elektronskim medijima (čl. 47-55, čl. 61-66, čl. 68-70) kao i obaveza u vezi sa oglašavanjem i sponzorstvom koje su regulisane Zakonom o oglašavanju, a neke od tih obaveza su bliže uređene podzakonskim aktima

Ukoliko dođe do povrede obaveza koje se odnose na programski sadržaj, propisane Zakonom o elektronskim medijima i Zakonom o oglašavanju, Regulator može izreći meru opomene, upozorenja ili privremene zabrane objavljivanja programskog sadržaja.

Ukoliko ne postupe u skladu sa odredbama člana 47-55, člana 61-66, i člana 68-70. Zakona o elektronskim medijima ili ako ne postupe u skladu sa odredbama Zakona o oglašavanju kojima se regulišu oglašavanje i sponzorstvo, mogu prekršajno odgovarati i biti novčano kažnjeni (pravna lica u iznosu od 500.000 dinara do 2.000.000 dinara, fizička lica u iznosu od 500.000 dinara do 1.000.000 dinara).

Dokumentacija potrebna za upis u Registar medijskih usluga:

  • izvod iz registra nadležnog organa 

  • fotokopija lične isprave lica odgovornog za zastupanje,

  • fotokopija lične isprave glavnog i odgovornog urednika, 

  • programski elaborat sa razrađenim programskim konceptom.

Detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji možete naći u Obrascu ZI.

Popunjen obrazac zahteva potpisan od strane odgovornog lica za zastupanje sa prilozima poslati isključivo poštom na adresu Regulatornog tela za elektronske medije: Trg Nikole Pašića 5, 11103 Beograd.

Back to top