Навигација

Огласна табла

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
"Службени гласник Републике Србије", бр.18/2016

Јавно достављање

Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.


Лр 314-547/19-2

Регулаторно тело за електронске медије дана 25.априла 2019.године објављује решење Бр: Лр 314-547/19-2 јер достављање на други начин није било могуће

Уклоњено са огласне табле дана 10.маја 2019.године

- АВ-2/18-2

Регулаторно тело за електронске медије дана 08.маја 2019.године објављује решење Бр: АВ-2/18-2 јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 24.маја 2019.године

-  Лр 92-586/19

Регулаторно тело за електронске медије дана 14.маја 2019.године објављује решење Бр: Лр 95-586/19 јер достављање на други начин није било могуће

Уклоњено са огласне табле дана 30.маја 2019.године

-  05-819/19

Регулаторно тело за електронске медије дана 15.маја 2019.године објављује Обавештење Бр: 05-819/19 јер достављање на други начин није било могуће

Уклоњено са огласне табле дана 31.маја 2019.године

- КН/246-1605/17/19-2

Регулаторно тело за електронске медије дана 02.августа 2019.године објављује Привремено решење Бр: КН/246-1605/17/19-2 јер достављање на други начин није било могуће

Уклоњено са огласне табле дана 19.августа 2019.године

- 05-1286/19

Регулаторно тело за електронске медије дана 14.августа 2019.године објављује Налог за доставу уговора 05-1286/19 јер достављање на други начин није било могуће

Уклоњено са огласне табле дана 30.августа 2019.године