Навигација

Захтев за упис у Регистар медијских услуга пружаоца који медијске услуге пружа искључиво путем глобалне информатичке мреже

Пружаоци који медијске услуге пружају искључиво путем глобалне информатичке мреже (Web casting, live streaming i dr.):  

  • немају обавезу претходног прибављања дозволе за пружање медијске услуге, односно одобрења за пружање медијске услуге на захтев; 

  • имају обавезу уписа у Регистар медијских услуга;

  • немају обавезу плаћања накнаде за пружање медијске услуге;

  • имају обавезу поштовања општих обавеза пружалаца медијских услуга у односу на програмске садржаје, које су регулисане Законом о електронским медијима (чл. 47-55, чл. 61-66, чл. 68-70) као и обавеза у вези са оглашавањем и спонзорством које су регулисане Законом о оглашавању, а неке од тих обавеза су ближе уређене подзаконским актима

Уколико дође до повреде обавеза које се односе на програмски садржај, прописане Законом о електронским медијима и Законом о оглашавању, Регулатор може изрећи меру опомене, упозорења или привремене забране објављивања програмског садржаја.

Уколико не поступе у складу са одредбама члана 47-55, члана 61-66, и члана 68-70. Закона о електронским медијима или ако не поступе у складу са одредбама Закона о оглашавању којима се регулишу оглашавање и спонзорство, могу прекршајно одговарати и бити новчано кажњени (правна лица у износу од 500.000 динара до 2.000.000 динара, физичка лица у износу од 500.000 динара до 1.000.000 динара).

Документација потребна за упис у Регистар медијских услуга:

  • извод из регистра надлежног органа 

  • фотокопија личне исправе лица одговорног за заступање,

  • фотокопија личне исправе главног и одговорног уредника, 

  • програмски елаборат са разрађеним програмским концептом.

Детаљније информације о потребној документацији можете наћи у Обрасцу ЗИ.

Попуњен образац захтева потписан од стране одговорног лица за заступање са прилозима послати искључиво поштом на адресу Регулаторног тела за електронске медије: Трг Николе Пашића 5, 11103 Београд.

Back to top