Navigacija

Obaveštenje o izveštaju evropske komisije o stanju u radiodifuziji

Evropska komisija je u Godišnjem izveštaju o napretku Srbije u 2009. godini konstatovala napredak u pogledu transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti Republičke radiodifuzne agencije.

U izveštaju se ističe da se od 2008. godine sve odluke Agencije objavljuju na internetu, da je decembra 2008. godine Savet RRA izdao 63 dozvole za emitovanje radio i TV programa na području regiona, na lokalnom području i na području grada Beograda. Nakon završetka poslednjeg konkursa, biće izdato ukupno 467 dozvola za emitovanje radio i TV programa.

Posebno je naglašeno da je Agencija otvorila novi ogranak svoje službe za nadzor i analizu u Novom Sadu, a da se planira otvaranje ogranaka u Nišu i Kragujevcu. Konstatovano je da su kapaciteti agencije ojačani nabavkom nove opreme koja omogućava efikasniji nadzor nad radom emitera.

U Beogradu,
dana 20. oktobra 2009. godine 

Republička radiodifuzna agencija
zamenik izvršnog direktora
Nenad Janković

Back to top