Navigacija

Osnovni izvodi iz V preseka praćenja toka izborne kampanje 2022.

Peti presek praćenja toka izborne kamanje donosi podatke o zastupljenosti učesnika izbora za period od 15. februara do 20. marta 2022. godine.  

Peti presek donosi i podatke o zastupljenosti kandidata za predsedničke izbore za period od 2. marta, kada su raspisani predsednički izbori, zaključno sa 20. martom.

Posle punih mesec dana izborne kampanje na programima javnih medijskih servisa i komercijalnih PMU uočava se povećano učešće tema koje se neposrednije odnose na samu izbornu kampanju, pa je tema „kriza u Ukrajini“ u manjem padu po zastupljenosti, osim na programima nekoliko PMU. Tema „kritika vlasti“ dominira na većini kablovskih PMU.

Javni servisi (RTS 1, RTS 2, RTV 1 i RTV 2)

RTS 1 je do kraja pete nedelje izbornoj kampanji posvetio dvadeset jedan i po sat. Zabeleženo je pojavljivanje devetnaest proglašenih izbornih lista kojima je PMU posvetio gotovo šezdeset procenata ukupno analiziranog vremena. Ukupnom izbornom programu posvećeno je preko šezdeset pet, a aktivnostima državnih funkcionera nešto više od trideset četiri procenta vremena. Temu „kriza u Ukrajini“, koja je prethodnih nedelja bila na prvom mestu, zamenila je tema „izbori uopšte, kampanja, procedura“. Blizu pedeset osam procenata priloga je neutralnog tonaliteta, dvadeset šest pozitivnog i oko šesnaest negativnog.

Program RTS 2 ostao je na vrednostima iz prethodnog preseka.

Na programu RTV 1 zabeleženo je pojavljivanje devetnaest proglašenih ibornih lista kojima je posvećeno više od trideset sati ili šezdeset četiri procenta ukupno analiziranog vremena. Ukupnom izbornom programu posvećeno je preko sedamdeset, a aktivnostima državnih funkcionera nešto više od dvadeset devet procenata vremena. Temu „kriza u Ukrajini“, koja je prethodnih nedelja bila na prvom mestu, zamenila je tema „izbori uopšte, kampanja, procedura“. Zabeleženo je sedamdeset tri procenta priloga neutralnog, blizu dvadeset jedan pozitivnog i nešto manje od šest procenta priloga negativnog tonaliteta. 

Na RTV 2 zabeleženo je pojavljivanje dve stranke, jedne političke organizacije i sedamnaest proglašenih izbornih lista. Izbornim listama PMU je posvetio pet sati i dvadeset minuta ili nešto manje od trideset dva procenta vremena. Ukupni izborni program bio je zastupljen sa šest sati i četrdeset jedan minut ili gotovo četrdeset procenata ukupnog vremena. Aktivnostima državnih funkcionera posevećeno je preko deset sati ili šezdeset procenata ukupno analiziranog vremena. Temu „ekonomska politika, poreska politika“ na provom mestu, sada je zamenila tema „izbori uopšte, kampanja, procedura“. Najviše zabeleženih priloga  je neutralnog tonaliteta, preko sedamdeset četiri procenta.  

Komercijalni PMU

RTV Pink je u dosadašnjoj izbornoj kampanji proglašenim izbornim listama, kojih je na programu ovog PMU zabeleženo petnaest, posvetio nešto više od osamnaest i po sati ili jednu četvrtinu vremena. Ukupnom izbornom programu posvećeno je preko pedeset pet procenata ukupnog programskog vremena ili gotovo četrdeset sati. Aktivnostima državnih funkcionera posvećeno je nešto više od četrdeset četiri procenta analiziranog vremena. Temu „kriza u Ukrajini“ zamenila je na prvom mestu tema „infrastruktura, energetika“. Blizu četrdeset šest procenta priloga je neutralnog tonaliteta, preko trideset sedam pozitivnog i oko sedamnaest negativnog tonaliteta.

Na programu  Hepi TV zabeleženo je pojavljivanje petnaest proglašenih izbornih lista kojima je posvećeno više od pedeset četiri procenta ukupnog vremena ili preko dvadeset osam sati. Ukupnom izbornom programu posvećeno je blizu trideset osam sati ili preko sedamdeset tri procenta vremena. Aktivnostima državnih funkcioneta ovaj PMU izdvojio je trinaest i po sati ili nešto više od dvadeset šest procenata vremena.  Tema „kriza u Ukrajini“ zamenila je na prvom mestu, sa malom razlikom u vremenu, temu „kritički prema opoziciji“. Najviše je zabeleženo priloga pozitivnog tonaliteta, preko četrdeset procenata, zatim slede prilozi neutralnog sa preko trideset i negativnog tonaliteta sa nešto više od dvadeset devet procenata.

Na programu TV B92 zabeležno je pojavljivanje jedne stranke, jednog političkog pokreta i sedamnaest proglašenih izbornih lista. Izbornim listama PMU je posvetio je više od četrnaest i po sati ili, nešto više od devetnaest procenata ukupnog vremena. Ukupnom izbornom programu ovaj PMU posvetio je više od četrdeset sati programa ili pedeset četiri procenta analiziranog programskog vremena. Aktivnostima državnih funkcionera posvećeno je nešto manje od četrdeset šest procenata vremena.  Dominira tema „kritički prema opoziciji“. Zabeleženo je blizu četrdeset procenata priloga neutralnog tonaliteta, dok sa približno trideset jedan procenat slede prilozi pozitivnog i nešto više od dvadeset devet procenata prilozi negativnog tonaliteta.

Na programu TV Prva zabeleženo je pojavljivanje četiri politička pokreta kojima je posvećeno nešto manje od tri procenta vremena i šesnaest proglašenih izbornih lista. Proglašenim izbornim listama PMU je posvetio trinaest sati ili preko pedeset jedan procenat vremena. Ukupnom izbornom vremenu posvećno je petnaest i po sati ili preko šezdeset procenata ukupnog analiziranog programskog vremena. Aktivnostima državnih funkcionera pripalo je nešto više od trideset devet procenata ukupnog vremena. Tema „kriza u Ukrajini“ dominira sa više od petine ukupnog programa. Više od polovine priloga, preko pedeset četiri procenta, neutralnog je tonaliteta, nešto više od trideset procenata je pozitivnog, a petnaest procenata negativnog tonaliteta.

Kablovski PMU

TV N1 izbornoj kampanji posvetila je preko stotinu devet sati ili nešto manje od devedeset tri procenta ukupno analiziranog vremena. Zabeleženo je pojavljivanje dvanaest stranaka i političkih pokreta kojima je posvećeno oko četiri procenta vremena i  šesnaest proglašenih izbornih lista kojima je posvećeno oko trideset procentata vremena. Blizu četrdeset dva procenta vremena pripalo je samom PMU. Aktivnostima državnih funkcionera posvećeno je nešto više od sedam procenata vremena. Teme „kritika vlasti“ je na prvom mestu sa zastupljenošću od preko dvadeset pet procentata. Sa temom „negativno o Aleksandru Vučiću“ ove dve teme zastupljene su sa trideset devet procentata od ukupnog izbornog vremena. Dominiraju prilozi negativnog tonaliteta sa više od šezdeset pet procenata.

TV Nova S izbornoj kampanji posvetila je šezdeset devet i po sati ili preko devedeset sedam procenata analiziranog programskog vremena. Preko trideset dva procenta ukupnog vremena pripalo je samom PMU, analitičarima je posvećeno preko dvadeset četiri procenta, što je zbirno oko pedeset sedam procenata ukupnog vremena. Zabeleženo je pojavljivanje deset stranaka i političkih pokreta, i osamnaest proglašenih izbornih lista. Izbornim listama posvećeno je nešto manje od trideset osam procenata ukupnog vremena. Aktivnostima državnih funkcionera posvećeno je sat i četrdeset minuta ili nešto više od dva procenta vremena. Dominantna tema je „kritika vlasti“ kojoj je posvećeno nešto manje od dvadeset tri sata ili oko trideset dva procenta vremena. Više od polovina svih priloga, preko trideset osam sati ili pedeset četiri procenata, negativnog je tonaliteta.

Al Jazeera posvetila je izbornoj kampanji jedanaest sati i trideset osam minuta ili gotovo sedamdeset tri procenta svog ukupnog analiziranog programa. Samom PMU i analiričarima posvećeno je više od trećine ukupnog vremena, preko trideset sedam procentata. Zabeleženo je pojavljivanje sedam proglašenih izbornih lista kojima je posvećeno nešto manje od trideset šest procenata vremena. Aktivnosti državnih funkcionera zastupljene su sa dvadeset sedam procenata. Dominanta tema je „kritika vlasti“ sa više od trećine ukupnog vremena ili preko trideset četiri posto. Zabeleženo je šezdeset dva i po procenta priloga negativnog tonaliteta, više od trideset dva neutralnog i oko pet procenta priloga pozitivnog tonaliteta. 

Insajder TV je izbornoj kampanji posvetila najviše vremena od svih posmatranih PMU, par minuta manje od sto trideset dva sata ili preko devedeset sedam procenata analiziranog programa. Od toga vremena analitičarima i samom PMU pripalo je nešto više od trideset sedam procenata. Izbornim listama posvećeno je više od šezdeset posto vremena, a aktivnostima državnih funkcionera nešto više od dva posto ukupnog vremena. Dominira tema „izbori uopšte, kampanja, procedura“. Najveći broj priloga u odnosu na ukupan analiziran program zabeležen je u negativnom tonalitetu, nešto manje od  sedamdeset dva procenta.

Predsednički nivo izbora

U vremenskom intervalu od 18 dana (od 2. marta, kada su raspisani predsednički izbori, zaključno sa 20. martom) udeo predsedničkog nivoa kampanje u proseku pokazuje trend blagog porasta u ukupnom izbornom vremenu. Na programima javnih medijskih servisa udeo predsedničkog nivoa izborne kampanje iznosi: RTS 1 – 6,28%; RTV 1 – 6,04%; RTV 2 – 7,99%. Komercijalni PMU predsedničkom nivou izborne kampanje posvetili su sledeće udele svojih ukupnih izbornih programskih sadržaja: RTV Pink – 9,48%; Hepi TV – 12,19%; TV B92 – 8,62%; i TV Prva – 12,24%. Kablovski PMU: N 1 – 17,97%; Nova S – 6,40%; Insajder TV 8,11% svog ukupnog izbornog vremena za period od 2. do 20. marta 2022.

Gotovo svi pružaoci medijskih usluga objavljivali su programske sadržaje posvećene svim predsedničkim kandidatima u ovom periodu izborne kampanje, sa izuzetkom RTV 2 koji nije izveštavao o aktivnostima predsedničke kandidatkinje Branke Stamenković; RTS 2 ostao je na vrednosti iz prethodnog preseka: 13 sekundi kandidatkinji Biljani Stojković; Insajder TV objavio je priloge za dva predsednička kandidata: Zdravka Ponoša (6 sati i 55 minuta programa) i Branke Stamenković (7 minuta svog programskog vremena); a na programu Al Jazeera ni u ovom izbornom intervalu nije zabeleženo vreme posvećeno predsedničkom nivou izbora.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/1052/Rem_logo.png
Back to top