Navigacija

Kako podneti prijavu

Šta je to prijava?

Prijava je pisani akt kojim se podnosilac obraća Regulatornom telu za elektronske medije i kojim ga obaveštava da smatra da je određeni pružalac medijske usluge svojim programskim sadržajem vređao ili ugrožavao njegov lični interes ili opšti interes. Regulatorno telo za elektronske medije je u obavezi, shodno zakonu, da odlučuje o takvim prijavama.

Ko može da podnese prijavu?

Prijavu može podneti svako fizičko i pravno lice, uključujući tu i pružaoca medijske usluge, ukoliko smatra da se programom vređa ili ugrožava njegov lični interes ili opšti interes.

Protiv koga se podnosi prijava?

Prijava se podnosi protiv pružaoca medijske usluge. Shodno zakonskoj definiciji, pružalac medijske usluge je fizičko ili pravno lice koje ima uređivačku odgovornost za izbor audio-vizuelnog sadržaja audio-vizuelne medijske usluge, odnosno audio sadržaja medijske usluge radija i koje određuje način organizacije sadržaja.

Kada i kako se podnosi prijava?

Prijava se može podneti najkasnije u roku od 30 dana od dana premijernog ili ponovljenog emitovanja spornog sadržaja. Prijava se podnosi na propisanom obrascu, koji je objavljen na internet stranici Regulatornog tela za elektronske medije, a predaje se neposredno Regulatoru, šalje poštom, faksom ili elektronskom poštom.

Šta treba da sadrži prijava?

Prijava se podnosi u pisanom obliku i mora sadržati:

  1. pun naziv pružaoca medijske usluge na čiji programski sadržaj se odnosi prijava;
  2. dan i čas emitovanja programskog sadržaja na koji se prijava odnosi;
  3. navode kojim se vređaju ili ugrožavaju lični interesi podnosioca prijave ili opšti interes;
  4. ime, prezime i adresu prebivališta fizičkog lica, odnosno naziv i sedište pravnog lica podnosioca prijave, i
  5. potpis fizičkog lica, odnosno potpis ovlašćenog lica i pečat pravnog lica podnosioca prijave.

Kako Savet Regulatornog tela za elektronske medije postupa po podnetim prijavama u vezi sa sadržajem programa pružalaca medijske usluge?

Regulator je dužan da odmah po prijemu prijave utvrdi da li je prijava uredna, odnosno da li je podneta u propisanom roku, kao i da li sadrži sve propisane podatke. Ukoliko prijava nije uredna, Regulator nalaže podnosiocu prijave da istu uredi. Ukoliko je prijava uredna, kao i u slučaju nakon što podnosilac uredi prijavu, Regulator bez odlaganja dostavlja prijavu pružaocu medijske usluge sa zahtevom da se o istoj izjasni.

Na koji način se pokreće postupak?

Regulator može pokrenuti postupak izricanja mera na osnovu prijave  kojom se ukazuje na povredu ili ugrožavanje prava ili pravnog interesa podnosioca, dok prijavu kojom se ukazuje na vređanje ili ugrožavanje opšteg interesa, Regulator uzima u obzir prilikom pokretanja postupka po službenoj dužnosti i tretira je kao predstavku građana i ogranizacija, odnosno upozorenja nadležnih organa.

Kako pružalac medijske usluge mora da postupi po podnetoj prijavi?

Pružalac medijske usluge je u obavezi da se, nakon prijema prijave, o istoj izjasni najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja prijave.

Na koji način Savet odlučuje u postupku po prijavi?

Ako Savet nakon sprovedenog postupka, koji je pokrenut na osnovu prijave zbog vređanja ili ugrožavanja ličnog interesa, utvrdi da pružalac medijske usluge nije učinio povredu obaveza koje se odnose na programski sadržaj, propisane čl. 47–71. Zakona o elektronskim medijima, ili povredu uslova koji su sadržani u dozvoli ili odobrenju za pružanje medijske usluge, donosi odluku kojom se prijava odbija kao neosnovana.

Ukoliko Savet utvrdi da je postojala povreda, izriče mere u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim medijima prema pružaocu medijske usluge, odnosno podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog i krivičnog postupka ili iniciranje drugog postupka pred nadležnim državnim organom, a podnosioca prijave upućuje na koji način može da ostvari i zaštiti svoje pravo.

Ako Savet nakon sprovedenog postupka koji je pokrenut po službenoj dužnosti, utvrdi da pružalac medijske usluge nije učinio povredu obaveza koje se odnose na programski sadržaj, propisane čl. 47–71. Zakona, ili povredu uslova koji su sadržani u dozvoli ili odobrenju za pružanje medijske usluge, donosi odluku kojom obustavlja postupak izricanja mera.

Back to top