Navigacija

179. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 179. vanrednoj sednici održanoj 26. jula 2013. godine doneo je sledeće odluke:

  • data je saglanost na promenu vlasničke strukture emitera Regionalna televizija Valjevo plus d.o.o, Vuka Karadžića 54, Valjevo - TV Valjevo, tako što će: Božidar Vulić iz Zemuna, JMBG 2703976151133, sa 100 % osnivačkog kapitala, preneti celokupan udeo na Remont d.o.o, ul. Uzun Mirkova bb, Valjevo, matični broj 07135858, nakon koje promene vlasnička struktura emitera Regionalna televizija Valjevo plus d.o.o., Vuka Karadžića 54, Valjevo - TV Valjevo, će biti sledeća: Remont d.o.o, ul. Uzun Mirkova bb, Valjevo, matični broj 07135858, sa 100% udela u kapitalu,
  • data je saglanost na promenu vlasničke strukture emitera RDP „B92“ a.d. – TV B92, tako što će Aleksandar Vasović iz Beograda ugovorom o poklonu preneti ukupno 70 običnih akcija emitera RDP „B92“ a.d. Beograd na „B92 Trust“ d.o.o. Beograd,
  • data je saglasnost na promenu vlasničke strukture emitera Privredno društvo za radio i televizijske aktivnosti Mostnet RTV D.O.O., ul. Jug Bogdanova 94, Prokuplje - TV MOSTNET, tako što će:
    • Melita Smiljanić iz Barajeva, JMBG 1311969919949 sa 50 % osnivačkog kapitala,
    • Veroljub Miletić iz Prištine, JMBG 3003966910003 sa 50 % osnivačkog kapitala,
    preneti svoje udele na Udruženje „Kosovo i Metohija moj dom“ iz Prokuplja, ul. Mike Mladenovića br. 23, matični broj 28098006 nakon koje promene vlasnička struktura emitera Privredng društva za radio i televizijske aktivnosti Mostnet RTV D.O.O., ul. Jug Bogdanova 94, Prokuplje - TV MOSTNET, će biti sledeća: Udruženje „Kosovo i Metohija moj dom“ iz Prokuplja, ul. Mike Mladenovića br. 23, matični broj 28098006, sa 100% udela u kapitalu.
Back to top