Navigacija

Saopštenje o lokalnim izborima za odbornike Skupštine grada Beograda i odbornike skupština opština Aranđelovac i Bor

Objavljivanjem akta nadležnog organa vlasti o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine grada Beograda i odbornike Skupštine opština Aranđelovac i Bor („Službeni glasnik RS” br.4/2018), otpočela je predizborna kampanja na koju se primenjuju odredbe Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS“ br. 83/2014 i 6/2016-dr. zakon), Pravilnika o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje („Službeni glasnik RS“ br.55/15) i Zakona o javnim medijskim servisima („Službeni glasnik RS“ br 83/2014), a na osnovu kojih, radi unapređenja načina rada pružalaca medijskih usluga i vodeći računa o okolnostima nastalim nakon okončanja postupka privatizacije medija i procesa digitalizacije, Regulatorno telo za elektronske medije objavljuje sledeće:

S A O P Š T E Nj E

  • Pružaoci medijskih usluga dužni su da se pridržavaju člana 4. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 34/10 i 54/11), koji propisuje da „građani imaju pravo da preko sredstava javnog informisanja budu ravnopravno, blagovremeno, istinito, nepristrasno i potpuno obavešteni o izbornoj kampanji podnosilaca izbornih lista i kandidatima s izbornih lista, kao i o drugim događajima značajnim za izbore“, te da su pružaoci medijskih usluga dužni „da u izbornoj kampanji obezbede ravnopravnost, blagovremenost, istinitost, nepristrasnost i potpunost u obaveštavanju o svim podnosiocima izbornih lista i kandidatima s tih lista, kao i o drugim događajima značajnim za izbore“,
  • Javni medijski servisi su obavezni da emituju predizborni program (informisanje o predizbornim aktivnostima podnosilaca izbornih lista i kandidata, njihovom predstavljanju ili političkom oglašavanju) za izbore raspisane za opštine i gradove u svemu prema odredbama člana 7. stava 1. tačke 8) Zakona o javnim medijskim servisima da „besplatno i jednako predstavljaju političke stranke, koalicije i kandidate koji imaju potvrđene izborne liste za republičke, pokrajinske ili lokalne izbore, u vreme predizborne kampanje“,
  • Komercijalni pružaoci medijskih usluga koji imaju nacionalnu pokrivenost (teritorija Republike Srbije) mogu da emituju predizborni program, ali su dužni da se pridržavaju odredbi člana 47. Zakona o elektronskim medijima i odredbi Pravilnika,
  • Pružaoci medijskih usluga koji imaju dozvolu za terestričko emitovanje, čija zona pokrivanja obuhvata područje za koje su raspisani izbori, mogu da emituju predizborni program, ali su dužni da se pridržavaju odredbi člana 47. Zakona o elektronskim medijima i odredbi Pravilnika,
  • Pružaoci medijskih usluga koji imaju dozvolu za terestričko emitovanje, čija zona pokrivanja ne obuhvata područje za koje su izbori raspisani, ne mogu emitovati predizborni program, ali mogu na opšti način, u svojim programskim sadržajima koji imaju informativni karakter, da informišu javnost o predizbornim aktinostima, o toku i rezultatima izbora ili izbornim radnjama,
  • Pružaoci medijskih usluga koji imaju dozvolu na zahtev (kabl, IPTV, satelit), mogu da emituju predizborni program za područje za koje su raspisani lokalni izbori, ako su zaključili ugovor sa operatorom elektronske komunikacione mreže koji obavlja ili je ovlašćen da obavlja elektronsku komunikacionu uslugu distribucije medijskih sadržaja na području za koje su raspisani lokalni izbori, uz obavezu poštovanja odredbi koji važe za komercijalne pružaoce medijskih usluga (član 47. Zakona i odredbi Pravilnika),
  • Pružaoci medijskih usluga iz drugih država, a kojima se garantuje sloboda prijema i reemitovanja medijskih usluga, moraju se se pridržavati odredbi člana 46. i 47. Zakona o elektronskim medijima,
  • Pružaoci medijskih usluga koji u svom programskom elaboratu nisu predvideli da će emitovati vesti i programe aktuelnosti u svojim programskim sadržajima, već emituju specijalizovane medijske usluge koje u celini obuhvataju istovrsne programske sadržaje, ne mogu emitovati predizborni program, ali mogu emitovati političko oglašavanje, osim ako je reč o pružaocu medijske usluge čiji je program specijalizovan za sadržaje namenjene deci, odnosno maloletnicima.
Back to top