Навигација

Регулатива

На основу члана 22. Закона о електронским медијима Регулаторног тела за електронске медије делокруг рада Регулатора је да: 

1)    утврђује Предлог стратегије развоја медијске услуге радија и аудио-визуелних медијских услуга у Републици Србији, и доставља је, поштујући законом предвиђену процедуру, Влади на усвајање;

2)    доноси Статут;

3)    доноси општа подзаконска акта предвиђена законом;

4)    издаје дозволе за пружање медијске услуге телевизије и линеарне медијске услуге радија (у даљем тексту: дозвола);

5)    ближе уређује поступак, услове и критеријуме за издавање дозвола у складу са одредбама закона и прописује образац и садржину те дозволе;

6)    издаје одобрења за пружање медијске услуге на захтев и ближе уређује поступaк издавања одобрења;

7)    води Регистар медијских услуга и евиденцију пружалаца медијских услуга на захтев;

8)    контролише рад пружалаца медијских услуга и стара се о доследној примени одредаба ;

9)    изриче мере пружаоцима медијских услуга у складу са законом;

10)   прописује правила која су обавезујућа за пружаоце медијских услуга, a посебно она којима се обезбеђује спровођење Стратегије;

11)   одлучује о пријавама у вези са програмским деловањем пружалаца медијских услуга;

12)   ближе утврђује логичку нумерацију канала;

13)   даје мишљење надлежним државним органима у вези са приступањем међународним конвенцијама које се односе на област пружања медијских услуга;

14)   даје иницијативу за доношење и измену закона, других прописа и општих аката ради ефикасног обављања послова из свог делокруга рада;

15)   утврђује ближа правила која се односе на програмске садржаје а у вези са заштитом достојанства личности и других личних права, заштитом права малолетника, забраном говора мржње и др;

16)   врши анализе релевантног медијског тржишта, у сарадњи са телом надлежним за заштиту конкуренције, у складу са методологијом прописаном актом који доноси Регулатор;

17)   врши истраживања потреба корисника медијских услуга и штити њихове интересе;

18)   сарађује и координира свој рад са телом надлежним за електронске комуникације и телом надлежним за заштиту конкуренције, као и са другим регулаторним телима у складу са законом;

19)   подстиче очување и заштиту српске културе и језика, као и културе и језика националних мањина;

20)   подстиче унапређење доступности медијских услуга oсобама са инвалидитетом;

21)   подстиче развој стваралаштва у области радија, телевизије и других аудио-визуелних медијских услуга у Републици Србији;

22)   подстиче развој професионализма и високог степена образовања запослених у електронским медијима у Републици Србији, као и унапређење уређивачке независности и аутономије пружалаца медијских услуга;

23)   обавља и друге послове у складу са законом.

Back to top