Навигација

Вести

Рeгулaтoрнo тeлo зa eлeктрoнскe мeдиje рaсписaлo je jaвни кoнкурс зa прeдлaгaњe кaндидaтa зa jeднoг члaнa УO JMУ Рaдиo – тeлeвизиja Србиje (РTС). Jaвни кoнкурс je oбjaвљeн у Сл. глaснику РС брoj 18/19 oд 15.03.2019. гoдинe. Рок за подношење пријава ...

На 205. редовној седници Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржаној дана 13. марта 2019. године, донета је  одлука о издавању дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигитално...

Савет Регулаторног тела за електронске медије усвојио је годишње извештаје о испуњавању законских програмских обавеза Јавног медијског сервиса Радио-телевизије Србије и Јавног медијског сервиса Радио-телевизије Војводине.

Савет Регулаторног тела за електронске медије изрекао је две мере УПОЗОРЕЊА Радио-телевизији Панчево због повреда одредби Закона о електронским медијима и Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга. Прва мера УПОЗОРЕЊА изр...

Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем аналогног преноса објављен је дана 08.03.2019. године у Службеном гласнику РС, бр. 15. Рок за подношење пријаве на Јавни конкурс је до дана 07. маja 2019. године.   Изја...

Седнице

  • РЕГУЛАТОРНА ТЕЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ И МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ
  • ТВ ознаке
  • RIRM
  • RATEL
  • EPRA
  • BRAF
  • CERF