Navigacija

Prijave

Jedna od nadležnosti Regulatornog tela za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator) jeste da odlučuje o prijavama u vezi sa programskim delovanjem pružalaca medijskih usluga.

Svako fizičko i pravno lice, uključujući tu i pružaoca medijske usluge, ima pravo da podnese prijavu Regulatoru u vezi sa programskim sadržajima pružalaca medijskih usluga, ako smatra da se tim sadržajima vređa ili ugrožava njegov lični interes ili opšti interes. Prijavu kojom se ukazuje na vređanje ili ugrožavanje opšteg interesa, Regulator uzima u obzir prilikom pokretanja postupka po službenoj dužnosti. Navedena prijava se može podneti najkasnije u roku od 30 dana od dana premijernog ili ponovljenog emitovanja spornog sadržaja.

Prijava se podnosi u pisanom obliku i mora sadržati pun naziv pružaoca medijske usluge na čiji programski sadržaj se odnosi prijava, dan i čas emitovanja programskog sadržaja na koji se prijava odnosi, navode kojim se vređaju ili ugrožavaju lični interesi podnosioca prijave ili opšti interes, kao i ime, prezime i adresu prebivališta fizičkog lica, odnosno naziv i sedište pravnog lica podnosioca prijave i potpis fizičkog lica, odnosno potpis ovlašćenog lica i pečat pravnog lica podnosioca prijave. Prijava se podnosi na Obrascu P, koji je objavljen na internet stranici Regulatora, a predaje se neposredno Regulatoru, šalje poštom, faksom ili elektronskom poštom. Regulator je dužan da po prijemu i razmatranju prijave, kojom se ukazuje na povredu ili ugrožavanje prava ili pravnog interesa podnosioca, prijavu dostavi bez odlaganja pružaocu medijske usluge sa zahtevom da se o njoj izjasni najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja prijave.

Regulator je dužan da predstavnika pružaoca medijske usluge pozove, uz dostavljanje izveštaja, na sednicu Saveta na kojoj se raspravlja o izricanju mere, radi izjašnjenja o činjenicama bitnim za donošenje odluke. Ako je postupak pokrenut na osnovu prijave zbog vređanja ili ugrožavanja ličnog interesa, na sednicu Saveta poziva se, pored predstavnika pružaoca medijske usluge, i podnosilac prijave.

Regulator može da odbaci ili odbije prijavu iz zakonom predviđenih razloga, a ako utvrdi da je prijava osnovana, Regulator izriče mere u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim medijima prema pružaocu medijske usluge, odnosno podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog i krivičnog postupka ili iniciranje drugog postupka pred nadležnim državnim organom, a podnosioca prijave upućuje na koji način može da ostvari i zaštiti svoje pravo.

Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa podnošenjem prijave

PODNESITE PRIJAVU

Back to top