Navigacija

Izrečene mere

Ako Regulator u postupku nadzora utvrdi da je pružalac medijske usluge povredio obavezu predviđenu čl. 61–82. Zakona o elektronskim medijima ili obavezu koja proističe iz uslova navedenih u dozvoli ili odobrenju za pružanje medijske usluge, u skladu sa uslovima predviđenim zakonom, izriče mu jednu od sledećih mera zaštite:

  1. opomena,
  2. upozorenje,
  3. privremena zabrana objavljivanja programskog sadržaja ili privremena zabrana objavljivanja oglasnih poruka,
  4. privremeno oduzimanje dozvole ili odobrenja za pružanje medijske usluge, ili
  5. trajno oduzimanje dozvole ili odobrenja za pružanje medijske usluge.

Opomena se izriče pružaocu medijske usluge ako izvrši povredu zakona koja se ne može kvalifikovati kao teška ili naročito teška povreda zakona.

Upozorenje se izriče pružaocu medijske usluge koji izvrši tešku povredu zakona.

Privremena zabrana objavljivanja programskog sadržaja ili privremena zabrana objavljivanja oglasnih poruka i drugih oblika oglašavanja izriče se pružaocu medijske usluge koji izvrši naročito tešku povredu zakona.

Privremena zabrana objavljivanja programskog sadržaja izriče se za onaj ili one delove programa čijim pružanjem je izvršena povreda zakona, a važi i za istovrsne programske sadržaje bez obzira na promenu naziva, vremena pružanja i drugih okolnosti od značaja za prepoznatljivost sadržaja. Privremena zabrana objavljivanja programskog sadržaja izriče se na dane u trajanju do 30 dana od dana konačnosti rešenja o izricanju te mere, naročito uzimajući u obzir učestalost objavljivanja delova programskog sadržaja čijim pružanjem je izvršena povreda zakona.

Privremena zabrana objavljivanja oglasnih poruka izriče se ako nije moguće ili nije celishodno izreći privremenu zabranu objavljivanja programskog sadržaja imajući u vidu prirodu i učestalost objavljivanja programskog sadržaja kojim je, odnosno u okviru koga je učinjena povreda zakona. Privremenom zabranom objavljivanja oglasnih poruka pružaocu medijske usluge zabranjuje se da u periodu koji se određuje u rasponu od jednog do osam dana objavljuje oglasne poruke u vremenu od 18,00 do 21,00 časova neprekidno u televizijskom programu, odnosno u vremenu od 7,00 do 10,00 časova neprekidno u radio programu. Način sprovođenja zabrane objavljivanja oglasnih poruka u navedenom vremenskom rasponu kod medijske usluge na zahtev određuje Regulator u svakom pojedinom slučaju imajući u vidu način, izgled i oblik u kome se ta medijska usluga čini dostupnom javnosti.

Izrečena mera zaštite upisuje se u Registar medijskih usluga.

Izrečena mera opomene briše se iz Registra medijskih usluga u roku od tri godine od dana njenog izricanja osim ako je pružalac medijske usluge u tom periodu izvršio povredu zakona zbog koje mu je izrečena mera zaštite.

Ostale izrečene mere se ne brišu iz Registra medijskih usluga, a uzimaju se u obzir ako su izrečene u periodu između dva konkursa za dodelu dozvole, u postupcima pokrenutim nakon njihovog izricanja do okončanja novog konkursa.

Opomena

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

Upozorenje

Radio Guča 87,7

Društvo sa ograničenom odgovornošću za marketing i tehničko poslovne usluge KRUNA, Ježevica

Upozorenje

Radio Kruna 89,6

Društvo sa ograničenom odgovornošću za marketing i tehničko poslovne usluge KRUNA, Ježevica

Opomena

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

Opomena

Radio Guča 87,7

Društvo sa ograničenom odgovornošću za marketing i tehničko poslovne usluge KRUNA, Ježevica

Opomena

Radio Kruna 89,6

Društvo sa ograničenom odgovornošću za marketing i tehničko poslovne usluge KRUNA, Ježevica

Opomena

TV Galaksija 32

TELEVIZIJA GALAKSIJA 32 d.o.o., Čačak

Opomena

TV Galaksija 32

TELEVIZIJA GALAKSIJA 32 d.o.o., Čačak

Upozorenje

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

07-2022/21/22-3 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

07-1476/21/22-8 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Radio Novosti 104,7

RADIO NOVOSTI d.o.o., Beograd

07-270/21/5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Privremeno zabrana

Radio Puls Grocka 88,7 i 103,4

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge CONTEXT d.o.o., Grocka

Opomena

TV Info 24 plus

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge KLIK-KOMERC d.o.o., Gornji Milanovac

07-237/21-5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Prva

PRVA TELEVIZIJA d.o.o., Beograd

07-587/20/21-18 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

07-1518/20/21-7 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Info 24 plus

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge KLIK-KOMERC d.o.o., Gornji Milanovac

07-1902/20/21-6 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

07-1583/20/21-4 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

07-1377/20-3 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Privremeno zabrana

Prva

PRVA TELEVIZIJA d.o.o., Beograd

Upozorenje

TV Pančevo

RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o., Pančevo

07-981/20-8 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Privremeno zabrana

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

Opomena

TV Šabac

Radiodifuzno preduzeće RADIO-TELEVIZIJA ŠABAC d.o.o., Šabac

07-819/20-7 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

TV Studio B

Radiodifuzno preduzeće STUDIO B d.o.o., Beograd

07-978/20-5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

07-898/20-2 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

07-810/20-5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top