Navigacija

Regulativa

Delokrug rada Regulatornog tela ze elektronske medije, a na osnovu člana 07. Zakona o elektronskim medijima je da: 

1)    utvrđuje smernice razvoja medijskih usluga u Republici Srbiji;
2)    donosi Statut;
3)    donosi finansijski plan;
4)    donosi opšta podzakonska akta predviđena zakonom;
5)    izdaje dozvole za pružanje medijske usluge televizije i linearne medijske usluge radija (u daljem tekstu: dozvola);
6)    bliže uređuje uslove i kriterijume za izdavanje dozvola u skladu sa odredbama ovog zakona i propisuje obrazac i sadržinu te dozvole;
7)    izdaje odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev i bliže uređuje uslove i kriterijume za izdavanje odobrenja;
8)    vodi Registar medijskih usluga i druge evidencije u skladu sa ovim zakonom;
9)    sprovodi kontrolu i nadzor nad radom pružalaca medijskih usluga i stara se o doslednoj primeni odredaba ovog zakona;
10)    izriče mere pružaocima medijskih usluga u skladu sa ovim zakonom;
11)    odlučuje o prijavama u vezi sa programskim delovanjem pružalaca medijskih usluga;
12)    daje mišljenje nadležnim državnim organima u vezi sa pristupanjem međunarodnim konvencijama koje se odnose na oblast pružanja medijskih usluga;
13)    daje inicijativu za donošenje i izmenu zakona, drugih propisa i opštih akata radi efikasnog obavljanja poslova iz svog delokruga rada;
14)    vrši analize relevantnog medijskog tržišta, u saradnji sa telom nadležnim za zaštitu konkurencije, u skladu sa metodologijom propisanom aktom koji donosi Regulator;
15)    vrši istraživanja potreba korisnika medijskih usluga i štiti njihove interese;
16)    sarađuje i koordinira svoj rad sa telom nadležnim za elektronske komunikacije i telom nadležnim za zaštitu konkurencije, kao i sa drugim regulatornim telima u skladu sa ovim zakonom;
17)    podstiče očuvanje i zaštitu srpske kulture i jezika, kao i kulture i jezika nacionalnih manjina;
18)    podstiče unapređenje dostupnosti medijskih usluga osobama sa invaliditetom;
19)    podstiče razvoj stvaralaštva u oblasti radija, televizije i drugih audio-vizuelnih medijskih usluga u Republici Srbiji;
20)    podstiče razvoj profesionalizma i visokog stepena obrazovanja zaposlenih u elektronskim medijima u Republici Srbiji, kao i unapređenje uređivačke nezavisnosti i autonomije pružalaca medijskih usluga;
21)    bliže uređuje uslove za pružanje usluga platformi za razmenu video sadržaja;
22)    donosi Kodeks ponašanja članova Saveta i
23)    obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Poslove iz stava 1. tač. 4), 5), 6), 7), 10) i 21) ovog člana Regulator obavlja kao poverene poslove.

Back to top