Navigacija

O nama

Regulatorno telo za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator) je samostalna nezavisna regulatorna organizacija sa svojstvom pravnog lica, koja vrši javna ovlašćenja u cilju: delotvornog sprovođenja utvrđene politike u oblasti pružanja medijskih usluga u Republici Srbiji; unapređivanja kvaliteta i raznovrsnosti usluga elektronskih medija; doprinosa očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja; u cilju zaštite interesa javnosti u oblasti elektronskih medija i zaštite korisnika usluga elektronskih medija, u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim medijima, na način primeren demokratskom društvu.

Regulator je funkcionalno i finansijski nezavisan od državnih organa i organizacija, pružalaca medijskih usluga i operatora. Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Regulator je odgovoran Narodnoj skupštini, a za vršenje stručnih i administativnih poslova obrazovane su stručne službe Regulatora čija su osnovna pravila organizacije i način rada propisani Statutom.

Sedište Regulatora je u Beogradu, na adresi Trg Nikole Pašića br. 5.

Organi Regulatora su Savet i predsednik Saveta.

Savet ima devet članova, koje bira Narodna Skupština Republike Srbije iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Regulatora. Način rada Saveta utvrđen je Poslovnikom o radu Saveta.

Savet Regulatora čine:

                            

Olivera Zekić                               Milorad Vukašinović                Aleksandra Janković

predsednica Saveta                        zamenik predsednice Saveta         članica Saveta


                            

Aleksandar Vitković                   Radoje Kujović                               Višnja Aranđelović

član Saveta                                       član Saveta                                     članica Saveta


Božidar Zečević

član Saveta

Nemanja Tasić

član Saveta


Stručnu službu Regulatora čine organizacione jedinice:

  1. Kancelarija Saveta;
  2. Služba opštih poslova;
  3. Pravna služba;
  4. Služba za nadzor i analizu programa emitera;
  5. Finansijska služba.

Grafički prikaz organizacione strukture

Ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja su izvršni direktor Rajka Galin Ćertić i načelnik pravne službe Dušica Nedeljković.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti je viši pravni savetnik Saša Simović, sasa.simovic@rem.rs

Finansiranje Regulatora

Finasiranje Regulatora vrši se u skladu sa Finansijskim planom koji za svaku godinu donosi Savet. Saglasnost na finasijski plan daje Narodna skupština, a svi obračuni prihoda i rashoda Regulatora podležu godišnjoj reviziji od strane nezavisnog ovlašćenog revizora Izveštaji Revizora

Prihod Regulatora čine sredstva ostvarena od naknade koju pružalac medijske usluge plaća za pravo na pružanje medijske usluge.

Back to top