Navigacija

Javni konkursi za izdavanje dozvole pružanje medijske usluge

Dozvola kojom se stiče pravo pružanja, putem terestričkog analognog, odnosno digitalnog prenosa, usluge televizijskog emitovanja, kao i medijske usluge radija, izdaje se na javnom konkursu.

Pre raspisivanja javnog konkursa, Regulatorno telo za elektronske medije pribavlja podatke o raspoloživosti radio-frekvencija za potrebe terestričkog analognog prenosa od regulatornog tela nadležnog za oblast elektronskih komunikacija odnosno o raspoloživosti mesta u multipleksu za potrebe terestričkog digitalnog prenosa od operatora multipleksa.

Oglas kojim se raspisuje javni konkurs za izdavanje dozvola objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i veb-sajtu Regulatora, i sadrži naziv akta kojim su utvrđeni uslovi i kriterijumi za dobijanje dozvole, zonu pokrivanja za koju se javni konkurs raspisuje, odnosno zonu raspodele (allotment), informaciju o visini godišnje naknade za dobijeno pravo na pružanje medijske usluge, informaciju o visini godišnje naknade za pristup multipleksu, odnosno informaciju o visini godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencije ako se dozvola odnosi na pružanje medijske usluge putem analognog prenosa, visina depozita i rok za podnošenje prijave na javni konkurs zajedno sa propisanom dokumentacijom, koji ne može biti kraći od 60 dana od dana raspisivanja javnog konkursa.

Arhiva Javnih konkursa za pružanje medisjke usluge

Back to top