Navigacija

210. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 210. vanrednoj sednici održanoj 15. jula 2014. godine doneo je sledeće odluke:
• Odobreno je produženje dozvole za emitovanje programa emiteru Javnog radiodifuznog preduzeća „Studio B“ iz Beograda, ul. Masarikova 5 – TV STUDIO B u skladu sa članom 59 stav 3 Zakona o radiodifuziji;
• Odobreno je produženje dozvole za emitovanje programa emiteru Javnog radiodifuznog preduzeća „Studio B“ iz Beograda, ul. Masarikova 5 – Radio STUDIO B u skladu sa članom 59 stav 3 Zakona o radiodifuziji;
• Odobreno je produženje dozvole za emitovanje programa emiteru Preduzeće za radiodifuziju i marketing „Nostalgie-Plus Koncept“ d.o.o. iz Beograda, Trg Nikole Pašića 1 – Radio Nostalgie u skladu sa članom 59 stav 3 Zakona o radiodifuziji;
• Data je saglasnost za promenu vlasničke strukture po zahtevu emitera Radio Vršac društvo sa ograničenom odgovornošću, ul. Omladinski trg br.17, Vršac- RADIO VRŠAC;
• Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje televizijskog programa emitera Javno preduzeće Radio televizija Kragujevac, ul.Branka Radičevića 10, Kragujevac- TV Kragujevac putem kablovsko-distributivnog sistema operatora „Telekom Srbija“ a.d. iz Beograda, na osnovu Rešenja RATEL-a br. 1-01-3491-408/13-15 od 23.06.2014. godine kojim se utvrđuje obavezni prenos TV Kragujevac (must carry);
• Izdata je dozvola emiteru Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing SOS KANAL d.o.o., ul. Trebinjska 7, Beograd - SOS KANAL putem kablovsko distributivnog sistema PREDUZEĆE ZA PROMET, USLUGE, INŽENJERING I TELEKOMUNIKACIJE BPP ING DOO;
• Izdata je dozvola emiteru Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing SOS KANAL d.o.o., ul. Trebinjska 7, Beograd - SOS KANAL putem kablovsko distributivnog sistema ZTR „CITY-SERVIS“ RADOJKOVIĆ ZORAN PR BRUS;
• Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje (IPTV) televizijskog programa SKY PLUS DOO marketinške aktivnosti produkcija i radio difuzna delatnosti, ul. Tabanovačka 5, Beograd- SKY Plus putem kablovsko distributivnog sistema Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d., ul. Takovska 2, Beograd;
• Izdata je dozvola emiteru „NVO PULS“, ul. Šilovo bb, Šilovo, Gnjilane- PULS putem kablovsko distributivnog sistema KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o., ul. Jurija Gagarina 206, Novi Beograd;
• Usvojen je izveštaj Službe za nadzor i analizu programa emitera „Pristupačnost programa osobama sa invaliditetom, njihova zastupljenost i način predstavljanja“ ;
• Usvojen je izveštaj Službe za nadzor i analizu programa emitera „Rodna ravnopravnost i polni stereotipi na prvom programu Radio – televizije Srbije“.
• Usvojeno obaveštenje emiterima u vezi sa poštovanjem obaveze vođenja elektronske evidencije emitovanih i reemitovanih autorskih dela i donošenje odluke:
OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo Vas da Republička radiodifuzna agencija od 01. januara 2014. godine vrši nadzor nad vođenjem elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela, u skladu sa odredbom 210 d stav 2 Zakona o autorskim i srodnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 99/11 i 119/12).
U skladu sa navedenim ukazujemo emiterima na obavezu da elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela dostavljaju organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava.
U okviru nadzora, Agencija će vršiti proveru ispravnosti elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela, postupajući po službenoj dužnosti, ili po prijavama organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava i fizičkih lica čija su prava povređena.
Agencija će, postupajući po osnovu poverenih poslova, u svakom trenutku moći da zatraži snimljene materijale. S tim u vezi, podsećamo Vas da je u skladu sa članom 35. Zakona o javnom informisanju („Sl. glasnik RS“, br. 43/2003, 61/2005, 71/2010 - odluka US i 41/2011 - odluka US) potrebno da čuvate snimljene materijale mesec dana od dana emitovanja, a da materijale po nalogu dostavljate u WMV formatu.
Zbog svega gore navedenog pozivamo Vas da koristite autorska dela za koja imate kupljena prava, kao i da ažurno i tačno vodite evidenciju emitovanih i reemitovanih autorskih dela. Nedostavljanje elektronske evidencije autorskih dela predstavlja privredni prestup, u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima.

Back to top