Navigacija

148. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Regulatornog tela za elektronske medije na 148. redovnoj sednici održanoj 26. novembra 2014. godine doneo je sledeće odluke:

 

· Izrečena je mera upozorenja pružaocu medijske usluge Preduzeću za radio i televizijske aktivnosti i usluge Eminent D.O.O.- Radio Soko, Radnička bb, 15320 Ljubovije zbog povrede Zakona o elektronskim medijima (čl. 47. tačka 1. i čl. 50. stav 1.), Zakona o javnom informisanju i medijima (čl.79 stavovi 1 i 2) i odredbe Kodeksa ponašanja emitera (Odeljak 2 tačka 8).

· Usvojen je izveštaj i produžava se smanjenje visine naknade za emitovanje programa pružaocu medijske usluge Tv Delta iz Novog Sada.

· Odbijena je kao neosnovana prijava Jan Pala - nosilaca liste stranke Slovenska strana na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina protiv Javnog  preduzeće za informativnu delatnost Radio televizija opštine Kovačica, OK TV.

· Odbijena je kao neosnovana prijava Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i slobode – Novi Pazar protiv pmu Javno preduzeće za informisanje Novi Pazar – Regionalna TV, Stane Bačanin 29, Novi Pazar.

· Utvrđen je Nacrta Pravilnika zaštiti prava i interesa malolatnika u oblasti pružanja medijskih usluga.

· Utvrđen je Nacrta Pravilnika o kriterijumima za utvrđivanje liste najvažnijih događaja i ostvarivanju prava na pristup tim događajima.

· Utvrđen je Nacrta Pravilnika o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga.

· Usvojen je  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radu.

· Usvojen je obrazac za dostavu podataka operatora elektronske komunikacione mreže.

· Usvojen je obrazac prijave za izmenu podataka o operatoru elektronske komunikacione mreže.

· Odbačen je zahtev br. 05-2291/14 od 24. oktobra 2014. godine operatora elektronske komunikacione mreže KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.,Jurija Gagarina 206, Novi Beograd za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge Javnom preduzeću za informisanje „Radio televizija Stara Pazova“, ul. Kralja Patra I, Stara Pazova- RTVSP, kao nedozvoljen.

· Odobrena je promena identifikacionog znaka PRVI RADIO 96,2 u novi identifikacioni znak „ROCK RADIO 96,2“;

· Izdata je dozvola na zahtev RTV M d.o.o., Glavičica, Knjaževac- RTV M, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima.

· Oduzeta je  emiteru  Unija Plus d.o.o., ul. Vukice Mitrović 11, Apatin- TV 025 Info dozvola za kablovsko emitovanje programa Republičke radiodifuzne agencije br. 98/1 od 16.03.2012. godine.

· Izdata je dozvola na zahtev FILIPA RADOJKOVIĆA PR AGENCIJA ZA PROIZVODNJU AUDIO VIZUELNIH I TELEVIZIJSKIH PROGRAMA FIL DIZAJN NIŠ, ul. Vožda Karađorđa 13, Niš- Fil, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima.

· Data je saglasnost emiteru Novinskoj agenciji Beta Press d.o.o. iz Beograda, PJ BETA radio iz Novog Pazara, ul. 8. marta bb, Novi Pazar, Beograd- RADIO STO PLUS na izvršenu promenu vlasničke strukture.  

· Usvojen je prigovor br. 08-636/14-5 od 05. novembra 2014. godine „MTS – Moja TV stanica“ d.o.o. iz Beograda, ul. Ismeta Mujezinovića br. 20/23 – TV MTS 3 i poništava se rešenje Saveta Regulatornog tela za elektronske medije br. 08-636/14-4 od 08. septembra 2014. godine.

· Usvojen je prigovor br. 08-637/14-6 od 05. novembra 2014. godine „MTS – Moja TV stanica“ d.o.o. iz Beograda, ul. Ismeta Mujezinovića br. 20/23 – TV Kanal 3 i poništava se rešenje Saveta Regulatornog tela za elektronske medije br. 08-637/14-5 od 08. septembra 2014. godine.

· Usvojen je prigovor br. 08-1482/14-4 od 14. novembra 2014. godine Ortačkog društva za emitovanje radio i televizijskih programa „Sezam“ Timotijević Žarko i dr. iz Bora, ul. Moše Pijade 21a/4 – TV Sezam i poništava se rešenje Saveta Regulatornog tela za elektronske medije br. 08-1482/14-2 od 15. oktobra 2014. godine.

· Usvojen je zahtev Privrednog društva za telekomunikacije „TV METROPOLIS“ d.o.o. iz Beograda, ul. Terazije 27 - TV METROPOLIS za reprogram duga nastalog po osnovu neplaćene naknade za emitovanje programa tako što će preostali iznas duga 7502595,75 dinara izmiriti u roku tri meseca u šest jednakih rata dostavljanjem registrovanih naplativih menica sa izmirivanjem redovnih mesečnih obaveza počev od 01.12 2014. godine.

· Produženo je važenje dozvole za emitovanje programa pmu Privredno društvo za telekomunikacije „TV METROPOLIS“ d.o.o. iz Beograda, ul. Terazije 27 - TV METROPOLIS.

· Savet REM je razmatrao molbu Društva za radio i televizijske aktivnosti „Kopernikus Cable Network“ iz Niša, Cara Dušana 45 – K::CN Svet plus 3 za ulazak u Inicijalnu mrežu za testiranje emitovanja digitalnog TV signala i doneo odlukuda se uputi dopis Društvu za radio i televizijske aktivnosti „ Kopernikus Cable Network“ iz Niša, Cara Dušana 45 – K::CN Svet plus 3 kojim se obaveštava da se zahtevi imalaca dozvola za pružanje usluga televizijskog emitovanja programa putem elektronskih komunikacionih mreža mogu razmatrati  tek po dobijanju obaveštenja od JP „Emisiona tehnika i veze”  o raspoloživosti kapaciteta drugog, odnosno trećeg multipleksa i kada se uspostave tehnički uslovi za popunjavanje navednih multipleksa programima.

Back to top