Navigacija

218. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

 

Savet Regulatornog tela za elektronske  medije na 218. vanrednoj sednici održanoj 26. decembra 2014. godine doneo je sledeće odluke:
  • Dozvoljava se ponavljanje postupka za oduzimanje dozvole pre isteka vremena na koje je izdata zbog postojanja razloga iz člana 61. stav 1. tačka 9. Zakona o radiodifuziji prema emiteru „RTV-PANONIJA“ d.o.o. za emitovanje radio i TV programa iz Novog Sada, ul. Arse Teodorovića br. 5 – TV PANONIJA i poništava Rešenja Saveta RRA br.  08-666/14-6 od 08. 09. 2014. godine.
  • Usvaja se zahtev za promenu identifikacionog znaka emitera „Medijski centar blue“ d.o.o., ul. Mostonga br.38, Odžaci –  Radio Blue u BB radio.
  • Usvaja se zahtev za promenu identifikacionog znaka emitera „Avalon“ d.o.o., ul. Knez Mihajlova br.48, Odžaci –  Radio Blue plus u BB radio plus.
  • Izdaje se dozvola na zahtev Banker l.t.d. d.o.o., ul. Voždova 13, Niš- E.P.P. TV, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima.
  • Data je saglasnost na Statut RTV od 11.12.2014. godine u smislu odredbe člana 32 stav 1 Zakona o javnim medijskim servisima („Službeni glasnik RS“ br 83/2014).
  • Daje se saglasnost Privrednom društvu za telekomunikacije „TV METROPOLIS“ d.o.o. iz Beograda, ul. Terazije 27 - TV METROPOLIS za promenu vlasničke strukture tako što će iz društva istupiti dosadašnji osnivač „Megatrend Univerzitet primenjenih nauka“, Beograd prenosom svog osnivačkog udela od 100 % na Jelenu  Mirković, pa bi nakon izvršene promene, osnivač emitera biti Jelena Mirković JMBG1807996715374 iz Beograda, ul. Solunska br. 23 sa 100 % udela u kapitalu navedenog pružaoca medijske usluge.

Back to top