Navigacija

151. redovna sednica

Redovne sednice Saveta
Savet Regulatornog tela za elektronske medije na 151. redovnoj sednici održanoj 4. marta 2015. godine doneo je sledeće odluke:
 • Oduzeta je dozvola za emitovanje programa pružaocu medijske usluge Centar za bošnjačke studije CBS – Bošnjački radio pre isteka vremena na koji je izdata, shodno odredbi iz člana 89.  stav 1. tačka1) Zakona o elektronskim medijima. 
 • Oduzeta je dozvola za emitovanje programa pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Televizija S d.o.o iz Beograda- TV S, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka1) Zakona o elektronskim medijima.
 • Oduzeta je dozvola za emitovanje programa pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Dušanka Milošević PR – RTV Aktiv "Glas Pčinje" Trgovište - Radio Duga M, shodno članu 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima.
 • Oduzeta je dozvola za emitovanje programa pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske Preduzeću za usluge i trgovinuSoko Group“ d.o.o. iz Beograda-Novi Beograd, ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 10d/IV/I/102 – RADIO SKY, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka1) Zakona o elektronskim medijima.
 • Odbijen je zahtev pružaoca medijske usluge Društva za uslužnu i informativnu delatnost „Bubamara“ d.o.o. iz Svrljiga, ul. Vase Albanca br. 50/a - RADIO BUBAMARA za izdavanja dozvole za emitovanje programa radi proširenja zone pokrivanja kao neosnovan.
 • Odbačen je zahtev „City radio“ d.o.o iz Beograda, ul. Majke Jevrosime broj 15 - City radio br. 08-402/11/13-8 od 16. decembra 2013. godine za ponavljanje postupka okončanog rešenjem Saveta Regulatora br. 08-402/11 od 21.10.2011.godine, kao neblagovremen.
 • Usvojen je prigovor br. 08-1492/14/15-7 od 10. februara 2015. godine Privrednog društva za radio i televizijske aktivnosti „Duga-Sky radio televizija Duga“ d.o.o. iz Požarevca, ul. Koste Abraševića 30  - TV Viminacium i poništava se rešenje Saveta Regulatornog tela za elektronske medije br. 08-1492/14-3 od 30. oktobra 2014. godine.
 • Obustavlja se  postupak oduzimanja dozvole, br. 434/2009-1 od 15.08.2011. godine, za emitovanje televizijskog programa na lokalnom području pokrenut protiv Privrednog društva za radio i televizijske aktivnosti „Duga-Sky radio televizija Duga“ d.o.o. iz Požarevca, ul. Koste Abraševića 30  - TV Viminacium
 • Usvaja se Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije  za 2015.godinu usklađen sa mišljenjem Vlade R.Srbije 05 Broj: 400-16903/2014-2 od 8. januara 2015. godine.
 • Donet je pravilnik o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga.
 • Donet je Pravilnik o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga.
 • Donet je Pravilnik o načinu formiranja liste najvažnijih događaja od posebnog značaja za sve građane i ostvarivanju prava na pristup događajima od velikog interesa za javnost.
 •  Data je saglasnost na izmene i dopune Statuta JMU Radio-televizije Srbije.
 • Odbijena je prijava Tomislava Čeleketića podneta protiv Javne medijske ustanove Radio Televizija Vojvodine (RTV). kao neosnovana
 • Odbijena je prijava Bojane Barlovac iz Beograda protiv Nacionalne Happy TV kao neosnovana.
 • Odbačena je prijava podnosioca Igora Stojanovića iz Beograda br. 07-288/15 od 03. februara 2015. godine protiv pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing „Pink international company“ d.o.o. iz Beograda, ul. Neznanog junaka br. 1 – TV Pink, kao neblagovremena.
 • Stavljena je van snage odluka Saveta Regulatora od 21. januara 2015. godine o oduzimanju dozvole za emitovanje televizijskog programa na lokalnom području „Spektar eksport-import i marketing“ d.o.o. iz Sombora, ul. Pariska 1 – TV Spektar, br. 168/2008-4 od 01. avgusta 2014. godine, pre isteka vremena na koje je izdata.
 • Odbačena je pritužba koju je dana 21.10.2014. godine podnela „Tarabica“ d.o.o. Beograd, ul. Zrmanjaska broj 16, zavedena pod brojem 05-2261/14,  u vezi sa programom TV Prva zbog nepostojanja uslova za pokretanje postupka.
 • Data je saglasnost Društvu sa ograničenom odgovornošću „Radio 014“ iz Valjeva, ul. Lepenička br. 9 – Radio 014, za promenu vlasničke strukture prenosom osnivačkog udela.
 • Usvojena je molba Kancelarije UNICEF-a za emitovanje humanitarnog spota o besplatnom aktiviranju Direct Debit na način kako je to predviđeno članom 67 stav 12 Zakona o elektronskim medijima .
 • Usvojen je predlog  Radiodifuzno preduzeće "Spektri" Jeton Ismaili i ortaci o.d. iz Bujanovca, ul. Kosovska 24 - TV Spektri za ponavljanje postupka.
 • Poništava se Rešenje Saveta RRA br. 08-645/14-4 od 30.05.2014. godine o oduzimanju dozvole Radiodifuzno preduzeće "Spektri" Jeton Ismaili i ortaci o.d. iz Bujanovca, ul. Kosovska 24 - TV Spektri br. dozvole 406/2009-1 od 18.08.2011. godine.
 • Obustavlja se postupak oduzimanja dozvole Radiodifuzno preduzeće "Spektri" Jeton Ismaili i ortaci o.d. iz Bujanovca, ul. Kosovska 24 - TV Spektri.
Back to top