Navigacija

226. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Regulatornog tela za elektronske  medije na 226. vanrednoj sednici održanoj 28. aprila 2015. godine doneo je sledeće odluke:

 • Pravo na pristup prvom multipleksu u zoni raspodele Čot - Venac za mrežu JP „Emisiona tehnika i veze“ imaju pružaoci medijskih usluga (imaoci dozvola za emitovanje televizijskog programa) na području cele Republike Srbije:
 1. Preduzeće za informisanje i marketing „Pink international company“ d.o.o, Beograd, Neznanog junaka 1 -  TV Pink;

 2. Radio difuzno preduzeće „B92“ A.D. Beograd, Autoput  22- TV B92,

 3. Prva televizija D.O.O., Beograd. Autoput 22- TV Prva i

 4. Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju Happy TV D.O.O., Beograd, Aleksandra Dupčeka 14 - Nacionalna Happy TV i Privredno društvo za radio i televizijske aktivnosti Happy K. televizija D.O.O., Beograd, Aleksandra Dupčeka 14 - Happy K.
 • Pravo na pristup drugom multipleksu u zoni raspodele Čot-Venac za mrežu JP „Emisiona tehnika i veze“ imaju pružaoci medijskih usluga (imaoci dozvola za emitovanje televizijskog programa) na području regiona i lokalnom području- radiodifuzna oblast 9:
 1. „RTV Panonija“ d.o.o. za emitovanje radio i TV programa iz Novog Sada, ul. Arse Teodorovića br.5 - TV Panonija (imalac dozvole za emitovanje programa na području regiona - radiodifuzna oblast 9, R25 );
 2. „TV Most“ d.o.o.  za informativnu izdavačku delatnost iz Novog Sada, ul. Arse Teodorovića br.5 - TV Most ( imalac dozvole za emitovanje programa na  području regiona - radiodifuzna oblast 9, R26);

 3. Sremska televizija d.o.o. iz Šida, ul. Zlatka Šnajdera br. 2 - TV Sremska  (imalac dozvole za emitovanje programa na području regiona - radiodifuzna oblast 9, R28);

 4. „Televizija Petrovec“ d.o.o. iz Bačkog Petrovca, Industrijska zona bb - TV Petrovec (imalac dozvole za emitovanje programa na lokalnom području - radiodifuzna oblast 9, L136);

 5. Javno preduzeće gradski informativni centar Apolo iz Novog Sada, Trg Slobode 3/III – Novosadska TV (imalac dozvole za emitovanje programa na lokalnom području - radiodifuzna oblast 9, L141);

 6. D.o.o. Za informisanje i izdavačku delatnost „Medija centar“ iz Odžaka, ul. Vidovdanska br. 12a - TV Kanal 25 (imalac dozvole za emitovanje programa na lokalnom području - radiodifuzna oblast 9, L143);

 7. Javno preduzeće za informisanje „Vrbas“ iz Vrbasa, ul. Maršala Tita br.105 – TV Bačka (imalac dozvole za emitovanje programa na lokalnom području - radiodifuzna oblast 9, L148);

 8. „RTD“ d.o.o.preduzeće za proizvodnju i usluge iz Novog Sada, ul. Milana Simina br.16 - TV Delta (imalac dozvole za emitovanje programa na lokalnom području - radiodifuzna oblast 9, L138 – time shering ) i Fondacija Mozaik iz Novog Sada, ul. Vojvode Mišića br. 1/II - TV Mozaik (imalac dozvole za emitovanje programa na lokalnom području - radiodifuzna oblast 9, L138– time shering);

 9. „Kanal 9“ d.o.o.za marketing, radio i televiziju iz Novog Sada, ul. Dimitrija Bugarskog br. 12a – TV K9 (imalac dozvole za emitovanje programa na lokalnom području - radiodifuzna oblast 9, L139);

 10. Javno preduzeće za radio televizijsku delatnost „Televizija Bačka Palanka“ iz Bačke Palanke, ul. Žarka Zrenjanina br.74/2- TV BAP (imalac dozvole za emitovanje programa na lokalnom području - radiodifuzna oblast 9, L134);

 11. MTS-Moja TV stanica d.o.o. iz Beograda, Ismeta Mujezinovića br. 20/23 – TV MTS 3 (imalac dozvole za emitovanje programa na lokalnom području - radiodifuzna oblast 9, L142);

 •  JP „Emisiona tehnika i veze“ dužno je da prilikom distribucije medijskih sadržaja u mreži zone raspodele Čot-Venac poštuje sledeću logičku numeraciju kanala: 

 1. Javna medijska ustanova “Radio-televizija Srbije“ -  RTS 1;
 2. Javna medijska ustanova “Radio-televizija Srbije“ - RTS 2;

 3. Preduzeće za informisanje i marketing Pink international company d.o.o, Beograd, Neznanog junaka 1 -  TV Pink;

 4. Radio difuzno preduzeće B92 A.D. Beograd, Autoput 22- TV B92;

 5. Prva televizija D.O.O., Beograd. Autoput 22- TV Prva i

 6. Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju Happy TV D.O.O., Beograd, Aleksandra Dupčeka 14- Nacionalna Happy TV i Privredno društvo za radio i televizijske aktivnosti Happy K. televizija D.O.O., Beograd, Aleksandra Duppčeka 14- Happy K;

 7. Javna medijska ustanova „Radio televizija Vovodine“ - RTV 1;

 8. Javna medijska ustanova „Radio televizija Vovodine“ - RTV 2;

 9. „RTV Panonija“ d.o.o. za emitovanje radio i TV programa iz Novog Sada, ul. Arse Teodorovića br.5 - TV Panonija

 10. „TV Most“ d.o.o.  za informativnu izdavačku delatnost iz Novog Sada, ul. Arse Teodorovića br.5 - TV Most

 11. Sremska televizija d.o.o. iz Šida, ul. Zlatka Šnajdera br. 2- TV Sremska 

 12. „Televizija Petrovec“ d.o.o. iz Bačkog Petrovca, Industrijska zona bb - TV Petrovec;

 13. Javno preduzeće gradski informativni centar Apolo iz Novog Sada, Trg Slobode 3/III – Novosadska TV

 14. D.o.o. Za informisanje i izdavačku delatnost „Medija centar“ iz Odžaka, ul. Vidovdanska br. 12a - TV Kanal 25

 15. Javno preduzeće za informisanje „Vrbas“ iz Vrbasa, ul. Maršala Tita br.105 – TV Bačka

 16. „RTD“ d.o.o.preduzeće za proizvodnju i usluge iz Novog Sada, ul. Milana Simina br.16 - TV Delta  i Fondacija Mozaik iz Novog Sada, ul. Vojvode Mišića br. 1/II - TV Mozaik;

 17. „Kanal 9“ d.o.o.za marketing, radio i televiziju iz Novog Sada, ul. Dimitrija Bugarskog br. 12a – TV K9;

 18. Javno preduzeće za radio televizijsku delatnost „Televizija Bačka Palanka“ iz Bačke Palanke, ul. Žarka Zrenjanina br.74/2- TV BAP ;

 19. MTS-Moja TV stanica d.o.o. iz Beograda, Ismeta Mujezinovića br. 20/23 – TV MTS 3
 • Usvaja se Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka Republičke radiodifuzne agencije i usvajaju se izmene Kolektivnog ugovora kod poslodavca Regulatornog tela za elektronske medije.
 • Savet REM razmatrao je molbu Sektretarijata za kulturu grada Beograda za emitovanje protivno-obrazovnih spotova i doneo odluku da se Sekretarijatu za kulturu uputi dopis sledeće sadržine:

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj _____________godine, razmatrao je Vašu molbu i utvrdio sledeće:

Odredbe člana 67. st. 10 i 11 ne primenjuju se na najave sadržaja u sopstvenom programu, kao i na sporedne proizvode neposredno proizišle iz tih programa, najave sponzorstva i plasman proizvoda, kao i na sopštenja od javnog interesa i pozive na dobrotvorne akcije čije se usluge ne naplaćuju.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije smatra da su navedeni promotivni spotovi Sekretarijata za kulturu grada Beograda od javnog interesa zbog čega njegovo emitovanje ne bi trebalo da se uračuna u ukupno vreme trajanja televzijskog oglašavanja i televizijske prodaje, ukoliko se ono vrši bez naknade.

Navedene spotove potrebno je emitovati van blokova namenjenih drugim oglasnim porukama, da isti ne bi prilikom nadzora nad programom pružaoca medijske usluge omaškom bili uračunati u ukupno vreme trajanja oglašavanja, kao i radi preglednosti emitovanog programa.

 

Odluka Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, odnosi se samo na spotove koji su sadržani u audiovizuelnim materijalima priloženim uz molbu.

 

Napominjemo, da je potrebno da Vi obavestite pružaoce medijskih usluga o datoj saglasnosti Saveta Regulatronog tela za elektronske medije za emitovanje spotova i da im dostavite audiovizuelni materijal koji će biti emitovan.

 

 • Savet REM razmatrao je molbu  Komore izvršitelja za emitovanje televizijskog spota nekomercijalnog karaktera o izvršiteljima i doneo odluku da se Komori izvršitelja uputi dopis sledeće sadržine:

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj _____________godine, razmatrao je Vašu molbu i utvrdio sledeće:

Odredbe člana 67. st. 10 i 11 ne primenjuju se na najave sadržaja u sopstvenom programu, kao i na sporedne proizvode neposredno proizišle iz tih programa, najave sponzorstva i plasman proizvoda, kao i na sopštenja od javnog interesa i pozive na dobrotvorne akcije čije se usluge ne naplaćuju.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije smatra da je navedeni promotivni spot Komore izvršitelja od javnog interesa zbog čega njegovo emitovanje ne bi trebalo da se uračuna u ukupno vreme trajanja televzijskog oglašavanja i televizijske prodaje, ukoliko se ono vrši bez naknade.

Navedene spotove potrebno je emitovati van blokova namenjenih drugim oglasnim porukama, da isti ne bi prilikom nadzora nad programom pružaoca medijske usluge omaškom bili uračunati u ukupno vreme trajanja oglašavanja, kao i radi preglednosti emitovanog programa.

 

Odluka Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, odnosi se samo na spotove koji su sadržani u audiovizuelnim materijalima priloženim uz Vašu molbu.

 

Napominjemo, da je potrebno da Vi obavestite pružaoce medijskih usluga o datoj saglasnosti Saveta Regulatronog tela za elektronske medije za emitovanje spotova i da im dostavite audiovizuelni materijal koji će biti emitovan.

 • Savet REM razmatrao je molbu Javne medijske ustanove „Radio televizija Srbije“ za emitovanje promotivnog spota kojim će biti najavljen humanitarni koncert muzičkog umetnika Slobodana Trkulje i doneo odluku da se Javnoj medijskoj ustanovi „Radio televizija Srbije“ uputi dopis sledeće sadržine:

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj _____________godine, razmatrao je Vašu molbu i utvrdio sledeće:

Odredbe člana 67. st. 10 i 11 ne primenjuju se na najave sadržaja u sopstvenom programu, kao i na sporedne proizvode neposredno proizišle iz tih programa, najave sponzorstva i plasman proizvoda, kao i na sopštenja od javnog interesa i pozive na dobrotvorne akcije čije se usluge ne naplaćuju.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije smatra da je navedeni promotivni spot kojim se najavljuje humanitarni koncert Balkanopolisa i Slobodana Trkulje poziv na dobrotvornu akciju zbog čega njegovo emitovanje ne bi trebalo da se uračuna u ukupno vreme trajanja televizijskog oglašavanja i televizijske prodaje, ukoliko se ono vrši bez naknade.

Navedene spotove potrebno je da emitujete van blokova namenjenih drugim oglasnim porukama, da isti ne bi prilikom nadzora nad Vašim programom omaškom bili uračunati u ukupno vreme trajanja oglašavanja, kao i radi preglednosti emitovanog programa.

 

Odluka Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, odnosi se na spot koji su sadržan u audiovizuelnom materijalu priloženom uz molbu.

 

 

 

Back to top