Navigacija

228. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta
  • Savet je razmatrao prijavu pružaoca medijske usluge Radio „Fruška gora“ d.o.o. za informativnu, marketinšku i zabavnu delatnost, ul. Glavna 172A – Radio Fruška gora 105,0 za promenu vlasničke strurkture i doneo sledeću odluku: 

UTVRĐUJE SE da planiranom promenom vlasničke strukture u osnovnom kapitalu imaoca dozvole za pružanje audio sadržaja medijske usluge radija Radio „Fruška gora“ d.o.o. za informativnu, marketinšku i zabavnu delatnost, ul. Glavna 172A – Radio Fruška gora 105,0, koja bi bila izvršena tako što bi dosadašnji osnivač Mioljka Radulović iz Rume sa 100 % udela u društvu svoj celokupan udeo prenela na Slavka Stijakovića iz Beograda, neće nastati stanje kojim se narušava medijski pluralizam.

 

  • Savet je odobrio promenu identifikacionog znaka TV MTS 3, u novi identifikacioni znak „MREŽA 3“.
  • Savet je razmatrao molbu FCBAFIRMA, Beograd, ul. Cara Dušana br. 42, za emitovanje televizijskog spota „Pregled za sve“  nekomercijalnog karaktera i doneo sledeću odluku:

Da se podnosiocu molbe uputi dopis sledeće sadržine:

 

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj _____________godine, razmatrao je Vašu molbu i utvrdio sledeće:

 Odredbe člana 67. st. 10 i 11 ne primenjuju se na najave sadržaja u sopstvenom programu, kao i na sporedne proizvode neposredno proizišle iz tih programa, najave sponzorstva i plasman proizvoda, kao i na sopštenja od javnog interesa i pozive na dobrotvorne akcije čije se usluge ne naplaćuju.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije smatra da je navedeni promotivni spot od javnog interesa zbog čega njegovo emitovanje ne bi trebalo da se uračuna u ukupno vreme trajanja televzijskog oglašavanja i televizijske prodaje, ukoliko se ono vrši bez naknade.

Navedeni spot potrebno je emitovati van blokova namenjenih drugim oglasnim porukama, da isti ne bi prilikom nadzora nad programom pružaoca medijske usluge omaškom bili uračunati u ukupno vreme trajanja oglašavanja, kao i radi preglednosti emitovanog programa.

Odluka Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, odnosi se samo na spot koji je sadržan u audiovizuelnom materijalu priloženom uz Vašu molbu.

Napominjemo, da je potrebno da Vi obavestite javni medijski servis Javnu medijsku ustanovu "Radio - televizija Srbije" o datoj saglasnosti Saveta Regulatornog tela za elektronske medije za emitovanje spotova i da im dostavite audiovizuelni materijal koji će biti emitovan.

 

  • Savet je razmatrao molbu Ustanove za decu i mlade "Dr Milorad Pavlović" Dečije selo i doneo sledeću odluku: 

Uputiti dopis podnosiocu zahteva u skladu sa zaključkom Službe za nadzor i analizu.

Uvidom u snimak Služba za nadzor i analizu utvrdila je da navedeni spot nema komercijalni sadržaj i da ispunjava uslove da bude emitovani bez novčane naknade van reklamnog bloka u skladu sa članom 67 stav 12 Zakona o elektronskim medijima. (Odredbe st.10 i 11 ovog člana ne primenjuju se na najave sadržaja u sopstvenom programu, kao i na sporedne proizvode neposredno proizišle iz tih programa, najave sponzorstva i plasman proizvoda, kao i na sopštenja od javnog interesa i pozive na dobrotvorne akcije čije se usluge ne naplaćuju).

 

  • Savet je razmatrao molbu Specijalne olimpijade Srbije za emitovanje spota „ Zajedno do pobede“  kojom se podržava akcija od posebnog društvenog interesa i doneo sledeću odluku

Da se obaveste svi PMU da na dan 30.5.2015. godine u vremenu od 18:00 -18:03:30 emituju muzički spot (pesmu)  Specijalne olimpijade Srbije „Mi smo već pobedili“ u trajanju od 3.5 minuta zbog postojanja posebnog društvenog interesa. Navedeni muzički spot, odnosno pesmu  „Mi smo već pobedili“ poželjno je da PMU emituju tokom i nakon završetka kampanje, u skladu sa svojim programskim mogućnostima,   i

 

 

da se preporuči  svim PMU  da u skladu sa odredbama člana 67. stav 10. i 11 ZEM PMU mogu da emituju  spot „Zajedno do pobede“ u trajanju od 30 sekundi, van vremena predviđenog za komercijalno oglašavanje (kao u tački 7) u periodu od 30 maja do 30 juna 2015. godine zbog postojanja posebnog društvenog interesa, a u skladu sa svojim programskim mogućnostima.

Back to top