Navigacija

Obaveštenje emiterima o promeni vlasničke strukture

Savet Republičke radiodifuzne agencije na sednici održanoj 28. decembra 2009. godine, doneo je odluku da se putem zvaničnog sajta Agencije još jednom obaveste emiteri da su dužni da pisanim putem dostave Agenciji, svaku promenu vlasničke strukture, kao i promenu ostalih podataka koji se nalaze u Dozvoli za emitovanje radio i/ili televizijskog programa.

 

Odredbama člana 103 Zakona o radiodifuziji, predviđeno je  da su emiteri u obavezi da u pisanoj formi svaku promenu vlasničke strukture prijave Agenciji, a ukoliko to ne učine, Agencija će prema njima preduzeti sve Zakonom predviđene mere (podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnim sudovima za prekršaje i pokrenuti postupak izricanja mera predviđenih Zakonom o radiodifuziji.

 

Članom 113 stav 1 tačka 15 Zakona, predviđena je kazna za pravno lice u iznosu od 300.000,00 do 1.000.000,00 dinara, odnosno od 20.000,00 do 50.000,00 dinara za odgovorno lice u pravnom licu, ukoliko emiter ne prijavi promenu vlasničke strukture u skladu sa odredbom člana 103 Zakona.

 

U Beogradu, 28. decembra 2009. godine           

Republička radiodifuzna agencija

predsednik Saveta

episkop jegarski dr Porfirije (Perić)

Back to top