Navigacija

213. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Regulatornog tela za elektronske  medije na 213. vanrednoj sednici održanoj 29. avgusta 2014. godine doneo je sledeće odluke:
1. Podnosiocu molbe Ministarstvu pravde za dobijanje dozvole za emitovanje TV spota o javnim beležnicima, kao spota nekomercijanog karaktera uputiti dopis sledeće sadržine:
Odredbom člana 86. stav 2. tačka 3) Zakona o oglašavanju („Službeni glasnik RS“ br. 79/05) predviđeno je da državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave mogu da oglašavaju aktivnosti i mere koje su od značaja za građane, za većinu građana, ili za manjinsku društvenu grupu. Stavom 4. navedenog člana utvrđeno je da, ako se to oglašavanje vrši bez naknade, vreme trajanja tog oglašavanja ne uračunava se u vreme trajanja TV oglašavanja i TV prodaje.
 

Budući da oglašavanje informativne kampanje o početku rada javnih beležnika jeste od značaja za građane, to se oglasne poruke emitovane u okviru tog projekta ne uračunavaju u ukupno vreme trajanja oglašavanja, pod uslovom da se emituju bez naknade, tačnije bez plaćanja novčane ili druge naknade od strane ministarstva određenom pružaocu medijske usluge i obratno.


Isto tako, potrebno je pomenute oglasne poruke emitovati van blokova namenjenih oglasnim porukama koje nemaju istu ili sličnu prirodu, da ne bi prilikom nadzora nad programom pružalaca medijskih usluga omaškom bile uračunate u ukupno vreme trajanja oglašavanja, kao i radi preglednosti emitovanog programa, što je u interesu kako ministarstva i pružalaca medijske usluge, tako i javnosti.
• Podnosiocu molbe Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija broj 345-01-492/2014-07 od 28.08.2014. godine za emitovanje tizera „Digitalizacija stiže“, kao spota nekomercijalnog karaktera upuptiti dopis sledeće sadržine:
Odredbom člana 86. stav 2. tačka 3) Zakona o oglašavanju („Službeni glasnik RS“ br. 79/05) predviđeno je da državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave mogu da oglašavaju aktivnosti i mere koje su od značaja za građane, za većinu građana, ili za manjinsku društvenu grupu. Stavom 4. navedenog člana utvrđeno je da, ako se to oglašavanje vrši bez naknade, vreme trajanja tog oglašavanja ne uračunava se u vreme trajanja TV oglašavanja i TV prodaje.

Budući da oglašavanje državnog projekta o sprovođenju procesa digitalizacije jeste od značaja za građane, to se oglasne poruke emitovane u okviru tog projekta ne uračunavaju u ukupno vreme trajanja oglašavanja, pod uslovom da se emituju bez naknade, tačnije bez plaćanja novčane ili druge naknade od strane ministarstva određenom pružaocu medijske usluge i obratno.

Isto tako, potrebno je pomenute oglasne poruke emitovati van blokova namenjenih oglasnim porukama koje nemaju istu ili sličnu prirodu, da ne bi prilikom nadzora nad programom pružalaca medijske usluge omaškom bile uračunate u ukupno vreme trajanja oglašavanja, kao i radi preglednosti emitovanog programa, što je u interesu kako ministarstva i pružalaca medijske usluge, tako i javnosti.)

Back to top