Navigacija

Dopis Saveta RRA u vezi sa Predlogom zakona o kinematografiji

Savet Republičke radiodifuzne agencije razmatrao je danas član 18 predloga Zakona o kinematografiji kojim se predviđa da 20% sredstava ostvarenih od naknada koju emiteri u skladu sa Zakonom o radiodifuziji plaćaju Republičkoj radiodifuznoj agenciji, ista uplaćuje Filmskom centru Srbije za podsticanje domaće kinematografije.

 

Savet Republičke radiodifuzne agencije upozorava da je član 18 predloga Zakona o kinematografiji u direktnoj suprotnosti sa članom 34 Zakona o radiodifuziji  i Strategijom razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine (Medijskom strategijom) koju je nedavno usvojila Vlada Republike Srbije.

 

Savet Republičke radiodifuzne agencije takođe upozorava i da bi primena pomenutog člana ugrozila dalji rad ovog nezavisnog regulatornog tela.

 

Garancija finansijske nezavisnosti regulatornog tela bi ovakvim zakonskim rešenjem bila značajno narušena što je u suprotnosti sa nedavno usvojenom Medijskom strategijom kojom se Republika Srbija obavezala da će raditi na institucionalnom jačanju regulatornog tela iz oblasti radiodifuzije, te da će mu omogućiti da svoju funkciju izvršava u potpunosti i nezavisno.

 

Savet napominje da Republička radiodifuzna agencija od svog osnivanja,  u skladu sa Zakonom o radiodifuziji, suficit uplaćuje na račun budžeta Republike Srbije, a da je korišćenje tih sredstava precizirano Zakonom o radiodifuziji. 

 

Savet Republičke radiodifuzne agencije upozorava da bi donošenjem Zakona o kinematografiji koji predviđa bilo kakav oblik obaveze uplate sredstava od strane Republičke radiodifuzne agencije ka bilo kome osim budžetu Republike Srbije dovelo do sukoba dva zakona i njihove neprimenjivosti, što bi svakako trebalo izbeći.

 

Savet Republičke radiodifuzne agencije je tokom dana primio k znanju usmenu informaciju da je Narodnoj skupštini Republike Srbije upućen amandman kojim se predviđa da umesto 20% od naknada emitera Republička radiodifuzna agencija ima obavezu da Filmskom centru Srbije prenese 50 odsto suficita od svojih prihoda što kao rešenje ne ugrožava funkcionisanje Republičke radiodifuzne agencije, ali ostaje u koliziji sa Zakonom o radiodifuziji.

 

Bez želje da odlučuje o korišćenju suficita, koji je svake godine sve manji kako zbog umanjenja naknada za emitere zbog postojeće ekonomske krize tako i zbog gubitka dozvola TV emitera čije frekvencije ne idu na nove javne konkurse (zbog potrebe slobodnih analognih frekvencija u postupku prelaska sa analagnog na digitalno emitovanje), Savet Republičke radiodifuzne agencije podseća na diskusije koje su bile deo javne rasprave u procesu donošenja Medijske strategije, a čiji zaključak je bio da se suficit Republičke radiodifuzne agencija usmeri u fond koji će biti korišćen za pomoć emiterima koji proizvode društveno odgovorne programe.  

 

Savet Republičke radiodifuzne agencije takođe napominje da su umanjenje naknada i izostanak novih konkursa zbog potrebe digitalizacije značajno umanjili budžet Republičke radiodifuzne agencije i da će nastavkom ovog trenda  Agencija vrlo brzo doći do toga da prihodi budu u visini pokrivanja troškova rada Agencije čime se ugrožava egzistencijalni rad Agencije, a time i njena nezavisnost.

 

Republička radiodifuzna agencija

predsednik Saveta

Episkop jegarski dr Porfirije (Perić)

 

Back to top