Navigacija

Državna revizorska institucija zaključila je da Regulatorno telo za elektronske medije ne krši obavezu dobrog poslovanja

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj 11. aprila 2018. godine, razmatrao je „Poslerevizioni izveštaj o merama ispravljanja Regulatornog tela za elektronske medije“ upućen dana 4. aprila 2018. godine od strane Državne revizorske institucije. Na osnovu „Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Regulatornog tela za elektronske medije za 2016. godinu, broj 400-300/2017-07/09 od 29. decembra 2017. godine“, Državna revizorska institucija izdala je mišljenje sa rezervom o finansijskim izveštajima i mišljenje sa rezervom o pravilnostima poslovanja.

U zaključku „Poslerevizionog izveštaja o merama ispravljanja Regulatornog tela za elektronske medije“ Državne revizorske institucije navodi se da „Na osnovu navedenog u skladu sa odredbama člana 40. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i člana 37. Poslovnika Državne revizorske institucije, ocenjujemo da subjekt revizije ne krši obavezu dobrog poslovanja.

Back to top