Navigacija

Obaveštenje o emitovanju spotova

Tokom trajanja vanrednog stanja državni organi i drugi nosioci javne vlasti nisu u obavezi da traže mišljenje Regulatornog tela za elektronske medije u vezi sa spotovima o merama, aktivnostima i kampanjama koje se preduzimaju radi zaštite od korona virusa (Kovid – 19) i spadaju u javna saopštenja na osnovu člana 36. stav 1. tačke 5) Zakona o oglašavanju:

U ukupno vreme trajanja TV oglašavanja i TV prodaje u jednom punom satu emitovanog programa ne uračunavaju se:

5) saopštenja od javnog interesa, ako su emitovana bez naknade;

i člana 36. stav 4. Zakona o oglašavanju:

Saopštenjem od javnog interesa iz stava 1. tačka 5) ovog člana smatra se saopštenje kojim državni organi ili drugi nosioci javne vlasti, u okviru vršenja poslova iz svog delokruga, vrše javno obaveštavanje o aktivnostima i merama koje su od značaja za građane (npr. javni pozivi, obaveštenja, javne kampanje i sl).

Državni organi i drugi nosioci javne vlasti obraćaju se direktno pružaocima medijske usluge, a jedina obaveza koju imaju pružaoci medijskih usluga jeste da predmetne spotove prikažu van blokova oglasnih poruka.

Regulatorno telo za elektronske medije

Back to top