Navigacija

Pokrenut postupak protiv PMU TV Pink

Savet Regulatornog tela za elektronske medije na hitnoj sednici održanoj 01. decembra 2023. godine, pokrenuo je postupak protiv PMU TV Pink, zbog osnovane pretpostavke da je došlo do povrede člana 65. stav 1. i člana 70. stav 1. Zakona o elektronskim medijima, a u vezi sa prikazivanjem seksualno eksplicitnog snimka u emisiji ,,Novo jutro“ od 01. decembra 2023. godine u periodu od 5:30 do 11:00 časova.

Uvidom u sporni sadržaj, Stručna služba Regulatornog tela je zaključila da je isti potencijalno u suprotnosti sa članom 65. stav 1. i članom 70. stav 1. Zakona o elektronskim medijima, kao i odredbama člana 13. stav 1. tačka 1), člana 20. i člana 28. stav 1. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, kao i člana 4. stav 1. tačka 1) Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga.

Naime, sadržaj emisije je jasno političkog predizbornog karaktera (i kao takav označen). Sa druge strane,  seksualni čin je potpuno privatni događaj koji ne može biti doveden u vezu sa prirodom informacije koja se odnosi na politički život, koji je po definiciji javno pitanje tako da je reč o neskladu sa članom 13. stav 1. tačka 1) Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga (Korišćenje snimka ili fotografije: Ako pružalac medijske usluge prilikom objavljivanja određene informacije koristi video snimak ili fotografiju određene ličnosti, događaja ili pojave, dužan je da: 1) obezbedi da video snimak ili fotografija prema svojoj prirodi i sadržaju odgovaraju prirodi i sadržaju informacije koja se objavljuje.)

S obzirom da je objavljeni medijski sadržaj izrazito ličnog karaktera, u neskladu je i sa članom 70. stav 1. Zakona, bliže uređen članom 20. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga (Poštovanje dostojanstva ličnosti – Opšta obaveza - Pružalac medijske usluge je dužan da medijsku uslugu pruža na način kojim se poštuje dostojanstvo ličnosti korisnika medijske usluge, učesnika u programu i lica na koje se objavljena informacija odnosi.) 

Okolnost da je lik lica na predmetnom snimku blurovan (zamagljen), je bez značaja s obzirom na to da se u programu bezrezervno tvrdi kako je reč o Đorđu Miketiću, te je na taj način sadržaj protivan članu 28. stav 1. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga (Pravo na privatnost: Pružalac medijske usluge ne može objaviti informaciju iz privatnog života, odnosno lični zapis (pismo, dnevnik, zabeleška, digitalni zapis i sl.), zapis lika (fotografski, crtani, filmski, video, digitalni i sl.) ili zapis glasa (magnetofonski, gramofonski, digitalni i sl.), bez pristanka lica čijeg se privatnog života informacija tiče, odnosno lica čije reči, lik odnosno glas sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje je to lice.) 

Iako su polni organi na snimku blurovani (zamagljeni), sasvim je vidljivo da je reč o prikazivanju eksplicitnog polnog čina, te je programski sadržaj time svrstan u kategoriju pornografije. Članom 65. stav 1. Zakona o elektronskim medijima i članom  4. stav 1. tačka 1) Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga (Programski sadržaji koji mogu teško naškoditi razvoju maloletnika) - prikazivanje pornografije je zabranjeno.

Konačno, Savet će o eventualnim merama zaštite protiv PMU TV Pink odlučivati na narednoj sednici, u skladu sa zakonskim procedurama, koja će biti održana u prvoj polovini decembra ove godine.
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/1234/Rem_logo.png
Back to top