Navigacija

Predstavke i odluke Saveta povodom izbora 2014. godine

 1. Savet RRA razmatrao je, 24. februara 2014. godine, predstavku kompanije "Delta" na reklamni spot SNS-a u kome se pojavljuje više privrednih društava i kompanija i odlučio da Srpskoj naprednoj stranci, koja je proizvela i ugovorila emitovanje spornog spota, preporuči da navedeni spot povuče iz daljeg emitovanja. Kako ne bi došlo do narušavanja izborne kampanje i povrede načela pretpostavke nevinosti, Savet RRA smatra da povlačenje spornog spota iz emitovanja Srpska napredna stranka treba da učini u što kraćem roku, koji ne bi smeo da bude duži od 48 sati, kako Zakon nalaže.
 2. Savet RRA razmatrao je, 26. februara 2014. godine, na sednici predstavke izborne liste „Dveri“. Savet RRA je konstatovao da se od trenutka kada je pozvao emitere na izjašnjenje po ovom pitanju zastupljenost ove izborne liste znatno povećala kod svih emitera. Savet RRA i dalje nalaže emiterima da strogo vode računa o ravnomernoj zastupljenosti svih učesnika u izbornom procesu na njihovim programima.
 3. Savet RRA razmatrao je na sednici, 26. februara 2014, predstavku građanina na program RTS i RTV u vezi sa poštovanjem Opšte obavezujućeg uputstva emiterima radi omogućavanja nesmetanog informisanja gledalaca sa oštećenim sluhom u toku predizborne kampanje. Savet je dopisom apelovao na Javni servis da poveća broj informativnih emisija koje mogu da prate i gledaoci sa oštećenim sluhom.
 4. Savet Republičke radiodifuzne agencije, na vanrednoj sednici održanoj dana 6. marta 2014. godine, razmatrao je predstavke, pokreta Dveri, Srpske radikalne stranke i Treće Srbije, koje su prethodnih dana dostavljene Agenciji. Na osnovu izveštaja Službe za nadzor i analizu, Savet je utvrdio neravnomernu zastupljenost učesnika izborne kampanje u programima emitera.
  Savet još jednom upozorava emitere da su dužni da obezbede ravnomernu zastupljenost svih učesnika u izbornom procesu u programima u skladu sa odredbama Zakona. Savet posebno ističe da je članom 68. stav 1. tačka 6a Zakona o radiodifuziji predviđena obaveza svih emitera da prilikom emitovanja programa u toku predizborne kampanje obezbede ravnomernu zastupljenost bez diskriminacije svim učesnicima kampanje.
  Takođe, članom 4. Odeljka 1 Opšte obavezujućeg uputstva radio i televizijskim stanicama (emiterima) u predizbornoj kampanji za lokalne, pokrajinske i republičke skupštinske izbore, izbore za predsednika republike i izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina, nalaže se da izveštavanje o predizbornim aktivnostima treba da bude zasnovano na načelima objektivnosti, ravnomernosti i zaštite javnog interesa.
 5. Savet RRA razmatrao je, 6. marta 2014. godine predstavku izborne liste DSS – Vojislav Koštunica na programske sadržaje Udruženja građana Forum žene Prijepolja – TV Forum, iz Prijepolja zbog kršenja odredbi Zakona o radiodifuziji i Opšteg obavezujućeg uputstva i istu je odbacio kao očigledno neosnovanu.
 6. Savet RRA razmatrao je, 6. marta 2014. godine predstavku Liberalno demokratske partije – LDP u vezi sa odbijanjem RDU Radio Televizija Srbije (RTS) da emituju spot „Pravo“ i istu odbacio kao očigledno neosnovanu.
 7. Savet RRA razmatrao je, 12.03.2013. godine predstavke Saveza gluvih i nagluvih osoba Novog Pazara protiv emitera Preduzeća za usluge i informisanje Ekran O.D. Enver Islamović i dr. - Sandžak TV zbog kršenja odredbi Opšteg obavezujućeg uputstva radio i televizijskim emiterima radi omogućavanja nesmetanog informisanja gledalaca sa oštećenim sluhom u toku predizborne kampanje u 2014. godini.
  Predstavka je odbačena kao očigledno neosnovana jer Preduzeće za usluge i informisanje Ekran O.D. Enver Islamović i dr. - Sandžak TV je emiter kome je izdata dozvola za emitovanje TV programa na lokalnom području i isti prema odredbi 3 Opšte obavezujućeg uputstva radio i televizijskim emiterima u toku predizborne kampanje nema obavezu da učini dostupnim sadržaj najmanje jedne informativne emisije sa oštećenim sluhom posredstvom korišćenja titlova ili srpskog znakovnog jezika.
 8. Savet RRA razmatrao je, 12.03.2014. godine predstavke Sandžačke demokratske partije i Stranke za Sandžak podnete protiv emitera Preduzeća za usluge i informisanje Ekran O.D. Enver Islamović i dr. - Sandžak TV i doneo odluku o izricanju mere opomene zbog toga što emiter:
  1) Nije obeležavo predizborne sadržaje na propisani način i to kako informativne, tako i oglasne sadržaje;
  2) Tokom većeg dela programa emitovao je (neobeleženi) krol predizbornog sadržaja (BDZ Sandžaka organizira odlazak u Prijepolje na komemorativnu akademiju ''Štrpci bez mezara'', itd.);
  3) U centralnoj informativnoj emisiji tematski blok o ''zaboravnim Bošnjacima'' prilog je realizovan montiranjem ranijih (arhivskih) i drugih dokumentarnih snimaka.
  4) Video i tonski zapis sa skupa BDZS-a nije označen kao plaćeni termin niti je uopšte označen kao predizborni program;
  5) Preuzeta emisija „U žiži“ Refref radija, gost Edin Zećirović iz BDZS nije označena kao predizborna;
  6) U pregledanom materijalu nije bilo informativnih sadržaja vezanih za druge učesnike u izborima osim BDZS.
  Čime je prekršio odredbe 1.2, 1.4, 1.5 i 1.8 Opšteg obavezujućeg uputstva radio i televizijskim stanicama (emiterima) u predizbornoj kampanji i 2.2 Opšteg obavezujućeg uputstva o ponašanju emitera.
 9. Savet RRA je 01.04.2014. godine obustavio postupak, po predstavci Bošnjačke demokratske partije, podnetu protiv emitera Javnog preduzeća Novi Pazar – Regionalna TV zbog: narušavanja prava na ravnopravno predstavljanje u predizbornoj kampanji; favorizovanja Sandžačke demokratske partije Rasima Ljajića, i to pored ostalog tako što se postojeće informativne emisije proširuju i u njima prikazuje „celokupan materijal sa konferencija SDP-a“; nedovoljne zastupljenosti BDZS u informativnim emisijama, a da „i to malo vrmena koje dobija se koristi za prenošenje neproverenih i netačnih informacija iz raznih tabloida“; nedopuštenog komentarisanja informacija sa skupova BDZS, jer nije došlo do narušavanja prava na ravnopravno predstavljanje u smislu člana 78 stav 1 tačka 6 Zakona o radiodifuziji, te Opšteg obavezujućeg uputstva o ponašanju u predizbornoj kamapanji, odredba 2.1. Emiteru je upućen dopis u kome se navodi da izveštaji o predizbornim aktivnostima kandidata sa izbornih lista u dnevno-informativnim i specijalnim emisijama treba da budu zasnovani na načelima objektivnosti, ravnomernosti i zaštite javnog interesa. Kao i da je emiter emiter dužan da obezbedi načelnu ravnopravnost u obaveštavanju o svim podnosiocima izbornih lista i kandidatima sa tih lista.
 10. Savet RRA je 01.04.204. godine obustavio postupak izricanja mera, po predstavci Demokratske stranke Srbije i Gradskog odbora Srpske napredne stranke iz Vranja, prema emiteru JP Radio Televizija Vranje – TV Vranje podnetoj zbog kršenja predizborne tišine.
 11. Savet RRA razmatrao je, 01.04.2014. godine predstavku Miroslave Zdravković protiv emitera JP Radio televizija Ćuprija-TV Ćuprija podnetoj zbog kršenja predizborne tišine u emisiji: „Ćuprija iznad svega“ (15. marta) i celodnevnom programu na dan 16. marta 2014. godine i istu odbio kao neosnovanu.
 12. Savet RRA razmatrao je, 01.04.2014. godine predstavku Srpske napredne stranke protiv Surduličke radio televizije d.o.o. – Surdulička RTV podnetoj zbog kršenja odredbi Opšteg obavezujućeg uputstva radio i televizijskim stanicama (emiterima) u predizbornoj kampanji i istu odbacio kao očigledno neosnovanu.
Back to top