Навигација

Изречене мере

Ако Регулатор у поступку надзора утврди да је пружалац медијске услуге повредио обавезу предвиђену чл. 61–82. Закона о електронским медијима или обавезу која проистиче из услова наведених у дозволи или одобрењу за пружање медијске услуге, у складу са условима предвиђеним законом, изриче му једну од следећих мера заштите:

  1. опомена,
  2. упозорење,
  3. привремена забрана објављивања програмског садржаја или привремена забрана објављивања огласних порука,
  4. привремено одузимање дозволе или одобрења за пружање медијске услуге, или
  5. трајно одузимање дозволе или одобрења за пружање медијске услуге.

Опомена се изриче пружаоцу медијске услуге ако изврши повреду закона која се не може квалификовати као тешка или нарочито тешка повреда закона.

Упозорење се изриче пружаоцу медијске услуге који изврши тешку повреду закона.

Привремена забрана објављивања програмског садржаја или привремена забрана објављивања огласних порука и других облика оглашавања изриче се пружаоцу медијске услуге који изврши нарочито тешку повреду закона.

Привремена забрана објављивања програмског садржаја изриче се за онај или оне делове програма чијим пружањем је извршена повреда закона, а важи и за истоврсне програмске садржаје без обзира на промену назива, времена пружања и других околности од значаја за препознатљивост садржаја. Привремена забрана објављивања програмског садржаја изриче се на дане у трајању до 30 дана од дана коначности решења о изрицању те мере, нарочито узимајући у обзир учесталост објављивања делова програмског садржаја чијим пружањем је извршена повреда закона.

Привремена забрана објављивања огласних порука изриче се ако није могуће или није целисходно изрећи привремену забрану објављивања програмског садржаја имајући у виду природу и учесталост објављивања програмског садржаја којим је, односно у оквиру кога је учињена повреда закона. Привременом забраном објављивања огласних порука пружаоцу медијске услуге забрањује се да у периоду који се одређује у распону од једног до осам дана објављује огласне поруке у времену од 18,00 до 21,00 часова непрекидно у телевизијском програму, односно у времену од 7,00 до 10,00 часова непрекидно у радио програму. Начин спровођења забране објављивања огласних порука у наведеном временском распону код медијске услуге на захтев одређује Регулатор у сваком поједином случају имајући у виду начин, изглед и облик у коме се та медијска услуга чини доступном јавности.

Изречена мера заштите уписује се у Регистар медијских услуга.

Изречена мера опомене брише се из Регистра медијских услуга у року од три године од дана њеног изрицања осим ако је пружалац медијске услуге у том периоду извршио повреду закона због које му је изречена мера заштите.

Остале изречене мере се не бришу из Регистра медијских услуга, а узимају се у обзир ако су изречене у периоду између два конкурса за доделу дозволе, у поступцима покренутим након њиховог изрицања до окончања новог конкурса.

Опомена

Санџак ТВ

САНЏАК ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о. Нови Пазар

07-2373/14/16-6 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Радио Оп топ 106,4

Удружење грађана HELPH, Младеновац

03-1214/14/16-9 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Прва

ПРВА ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о., Београд

07-2624/14/15-5 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

ТВ Пинк

PINK MEDIA GROUP друштво са ограниченом одговорношћу, Београд

07-2623/14/16-3 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Пештер ТВ

ИНФО ЦЕНТАР д.о.о., Тутин

07-2264/14/16-7 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Радио Соко 97,4

Предузеће за радио и телевизијске активности и услуге ЕМИНЕНТ д.о.о., Љубовија-у стечају

07-1268/14/15-15 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

ТВ Пинк

PINK MEDIA GROUP друштво са ограниченом одговорношћу, Београд

05-584/14-13 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV д.о.о., Београд

07-1874/14-2 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Прва

ПРВА ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о., Београд

07-1875/14-8 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV д.о.о., Београд

05-2730/2014 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Back to top