Навигација

Како поднети пријаву

Шта је то пријава?

Пријава је писани акт којим се подносилац обраћа Регулаторном телу за електронске медије и којим га обавештава да сматра да је одређени пружалац медијске услуге својим програмским садржајем вређао или угрожавао његов лични интерес или општи интерес. Регулаторно тело за електронске медије је у обавези, сходно закону, да одлучује о таквим пријавама.

Ко може да поднесе пријаву?

Пријаву може поднети свако физичко и правно лице, укључујући ту и пружаоца медијске услуге, уколико сматра да се програмом вређа или угрожава његов лични интерес или општи интерес.

Против кога се подноси пријава?

Пријава се подноси против пружаоца медијске услуге. Сходно законској дефиницији, пружалац медијске услуге је физичко или правно лице које има уређивачку одговорност за избор аудио-визуелног садржаја аудио-визуелне медијске услуге, односно аудио садржаја медијске услуге радија и које одређује начин организације садржаја.

Када и како се подноси пријава?

Пријава се може поднети најкасније у року од 30 дана од дана премијерног или поновљеног емитовања спорног садржаја. Пријава се подноси на прописаном обрасцу, који је објављен на интернет страници Регулаторног тела за електронске медије, а предаје се непосредно Регулатору, шаље поштом, факсом или електронском поштом.

Шта треба да садржи пријава?

Пријава се подноси у писаном облику и мора садржати:

  1. пун назив пружаоца медијске услуге на чији програмски садржај се односи пријава;
  2. дан и час емитовања програмског садржаја на који се пријава односи;
  3. наводе којим се вређају или угрожавају лични интереси подносиоца пријаве или општи интерес;
  4. име, презиме и адресу пребивалишта физичког лица, односно назив и седиште правног лица подносиоца пријаве, и
  5. потпис физичког лица, односно потпис овлашћеног лица и печат правног лица подносиоца пријаве.

Како Савет Регулаторног тела за електронске медије поступа по поднетим пријавама у вези са садржајем програма пружалаца медијске услуге?

Регулатор је дужан да одмах по пријему пријаве утврди да ли је пријава уредна, односно да ли је поднета у прописаном року, као и да ли садржи све прописане податке. Уколико пријава није уредна, Регулатор налаже подносиоцу пријаве да исту уреди. Уколико је пријава уредна, као и у случају након што подносилац уреди пријаву, Регулатор без одлагања доставља пријаву пружаоцу медијске услуге са захтевом да се о истој изјасни.

На који начин се покреће поступак?

Регулатор може покренути поступак изрицања мера на основу пријаве  којом се указује на повреду или угрожавање права или правног интереса подносиоца, док пријаву којом се указује на вређање или угрожавање општег интереса, Регулатор узима у обзир приликом покретања поступка по службеној дужности и третира је као представку грађана и огранизација, односно упозорења надлежних органа.

Како пружалац медијске услуге мора да поступи по поднетој пријави?

Пружалац медијске услуге је у обавези да се, након пријема пријаве, о истој изјасни најкасније у року од осам дана од дана достављања пријаве.

На који начин Савет одлучује у поступку по пријави?

Ако Савет након спроведеног поступка, који је покренут на основу пријаве због вређања или угрожавања личног интереса, утврди да пружалац медијске услуге није учинио повреду обавеза које се односе на програмски садржај, прописане чл. 47–71. Закона о електронским медијима, или повреду услова који су садржани у дозволи или одобрењу за пружање медијске услуге, доноси одлуку којом се пријава одбија као неоснована.

Уколико Савет утврди да је постојала повреда, изриче мере у складу са одредбама Закона о електронским медијима према пружаоцу медијске услуге, односно подноси захтев за покретање прекршајног и кривичног поступка или иницирање другог поступка пред надлежним државним органом, а подносиоца пријаве упућује на који начин може да оствари и заштити своје право.

Ако Савет након спроведеног поступка који је покренут по службеној дужности, утврди да пружалац медијске услуге није учинио повреду обавеза које се односе на програмски садржај, прописане чл. 47–71. Закона, или повреду услова који су садржани у дозволи или одобрењу за пружање медијске услуге, доноси одлуку којом обуставља поступак изрицања мера.

Back to top