Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Saopštenje sa 230. vanredne sednice Saveta

Regulatorno telo za elektronske medije, ranije Republička radiodifuzna agencije, izdala je dozvole za emitovanje radio programa ustanovama, domovima kulture, kulturnim centrima i kulturno-informativnim centrima, u skladu sa odredbama Zakona o radiodifuziji („Službeni glasnik RS“, br. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 – dr. zakon, 62/06, 85/06 i 41/09) koji pored ove delatnosti obavljaju i druge delatnosti koje su od značaja za određena lokalna područja i to posebno za područja gde se kroz ovakve oblike ostvaruju prava nacionalnih manjina: očuvanje kulturne baštine i informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Saopštenje Saveta REM povodom objedinjavanja vlasništva TV Prva i TV B92

Savet Regulatornog tela za elektronske medije dao je na današnjoj sednici saglasnost kojim je objedinjeno vlasništvo dve televizije sa nacionalom dozvolom – TV Prva i TV B92. Većinski vlasnik oba pružaoca medijskih usluga postalo je privredno društvo Antena group BV  iz Holandije čiji su osnivači članovi porodice Kirjaku.

"Zajedno do pobede" kampanja od posebnog društvenog interesa

Savet regulatornog tela za elektronske medije smatra da je kampanja „Specijalna olimpijada“ akcija od posebnog društvenog interesa i da ovakvu akciju treba da podrže svi pružaoci medijskih usluga zbog svog posebnog značaja u ostvarivanju društvenog interesa.

Cilj kampanje je da se svim građanima Srbije pruži prilika i omogući da se bave sportom, a posebno osobama sa intelektualnom ometenošću i da se kroz upoznavanje sa njihovim potrebama i mogućnostima doprinosi  pravilnom odnosu prema njima.

24 sata zabrane za „Parove“

Televiziji „Happy“ je u skladu sa zakonom naloženo da obustavi emitovanje programa „Parovi“ zbog učinjene naročito teške povrede člana 28. Zakona o elektronskim medijima.

Obaveštenje o stupanju na snagu tri pravilnika, 21. marta 2015. godine

Obaveštenje o stupanju na snagu Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, Pravilnika o načinu formiranja Liste najvažnijih događaja od posebnog značaja za sve građane i ostvarivanju prava na pristup događajima od velikog interesa za javnost, kao i Pravilnika o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga, od dana 21. marta 2015. godine.

Obaveštenje pružaocima medijskih usluga o modifikovanom spotu "Besplatna dodela STB uređaja"

Na inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije, Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj 30. oktobra 2014. godine, doneo odluku da se svi pružaoci medijskih usluga koji terestrijalno emituju program obaveste o medijskoj kampanji i njihovoj ulozi u informisanju i podizanju nivoa znanja građana Republike Srbije o procesu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje. Tema spota je besplatna dodela STB uređaja. Izmena se odnosi na navođenje roka za prijavu, koji je u modifikovanom spotu izostavljen.

Usvojeni konačni tekstovi predloga pravilnika

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj dana 21.01.2015. godine usvojio konačan tekst tri predloga pravilnika: Predlog pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, Predlog pravilnika o načinu izricanja mera pružaocima usluga i Predlog pravilnika o kriterijumima za utvrđivanje liste najvažnijih događaja od posebnog značaja za sve građane i ostvarivanju prava na pristup događajima od velikog interesa za javnost.

 

Back to top